Skip to main content

Full text of "U sugarskoj dulibi, prilog k poznavanju flore Velebita"

See other formats


gK329 
.R615 Ros3i, Ljudevit 

U Sugarskoj dulibi U ŠUGARSHOJ DULIBI. 

PRILOG R POZNAVANJU FLORE VELEBITA. NAPISAO 
LJUDEVIT ROSSI. I. DIO. POSEBAN OTISAK „IZ GLASNIKA HRV. PRIRODOSLOVNOGA DRUŠTVA' 
GODIŠTE XXni. 1911. DIONIČKA TISKARA. U ZAGRE^BV 1911. u SUGARSKOJ DULIBI. 

PRILOG K POZNAVANJU FLORE VELEBITA. NAPISAO 
LJUDEVIT ROSSI. I. DIO. POSEBAN OTISAK „IZ GLASNIKA HRV. PRIRODOSLOVNOGA DRUŠTVA'* 
GODIŠTE XXIII. 1911. DIONIČKA. TISKARA U ZAGR£.BU 1911. Medju predijele Velebita, koji su u botaničkom pogledu do- 
sele skroz sasvim nepoznati bili, spada takodjer i onaj dio iz- 
medju Karlobaga i dalmatinske medje. To je najdivljiji, naj- 
zapušteniji i najsterilniji kraj primorskog Velebita. Bliže mora 
jest goli golcati krš, pun klisura, pećina, kukova, duliba, korita, 
uvala, vrtača, bez ikakve tekućice, s malo vrelaca i nekoliko 
nakapnica, dočim su istočni viši krajevi obrašteni bukovom 
šumom, gdje ćeš naći i po koju snježnaču. Na oskudici vode trpi 
gorko tamošnji narod a po gotovo blago. Znatnija obitava- 
lišta u ovom predjelu jesu Lukovo i Šugarje. 

Sjevero istočno Lukova po prilici 8 km. udaljen jest 
lugarski stan u Šugarskoj D u libi, gdje smo se zadrža- 
vali od 9. do 24. srpnja 1909., da proučimo tamošnju okolicu 
u bilinskom pogledu. 

U koliko nam je poznato, pohodili su djelomice ovaj kraj 
i to : Dragutin Hirc^ u travnju 1886., ali nam ne napominje 
nikakvu bilinu već samo puževe iz Lukova Žugarja, zatim 
dr. Degen^ u društvu dra. Lengyela i A, Smoquine, 1907. i 1908., 
Janchen^ 1907. i napokon Dr. Kiimmerle 1909. 1 Dragutin Hire : Malacologische Mittheilungen. Verh. d. zool. 
bot. Ges. Wien XXXVI. 1886. p. 387—389. 

"^ Dr. Degen Arpad : Lesquerella velebitica n. sp. Magy. bot. 
Lapok. Budapest. VIII. 1909 p. 3 — 24. 

^ E. Janchen : Eine botanische Reise in die Dinarischen Alpen 
und den Velebit. Mittheil. d. natur. Ver. an der Univ. Wien. VI. 1908. 
p. 69—97. 

* u Šugarsku Dulibu može se poći ili iz Brušana ili s' Oštarija 
Velebitskih. Mi se odlučismo za potonje, kamo prispjesmo iz 
Karlobaga u noći 7. srpnja 1909. 

Dne 9. srpnja u 6 sati rano upiitismo se u pratnji našeg 
provodića (Martina Sikića) iz Oštarija preko sedla Sladovače 
mimo Malog Sadikovca u Ramino Korito. Tom 
nam je zgodom rekao naš provodio, da O starci zovu S 1 a d 0- 
V a č u (1286 m.) Sadikovcem, a vrh Sladovače 
Sadikovačkim Kukom. U specijalnoj karti blizu le- 
žeći brijeg J e 1 a r j e zovu oni Sladovačom. Tako isto 
tumačio nam je godine 1896. tadanji vodić Ivan Brkljačić. 
Naš bi pro vodić mogao imati pravo, (jer on od mladosti po ta- 
mošnjim vršinama blago pase, pak će doista znati, kako se 
koje brdo i predjel zove). Mi ipak nismo njegove nazive popri- 
mili, već smo pridržali kako je to i u specijalnoj karti istaknuto : 
Sladovača i Jelarje. Mali Sadikovac bio bi po 
tumačenju Martina Sikića istočni i južni dio ogranaka Slado- 
vače. 

Ramino korito je duga uska draga, koja se proteže od sje- 
vero zapada prama jugo istoku izmedju Sladovače, Ko- 
njevače i Golog Vrha (1851 m.) sjedne i Pečenog 
Kuka, (1065 m.) Kuka (1270) iPasjegKuka (1383 m.) 
s druge strane, a zarašteno je mladom bukovom šumom. Prije 15 
godina bilo je u gornjem Raminom Koritu livada i pašnjaka 
nu i ti su sada obrašteni. 

Buduć bi ova radnja prevelik prostor zauzela, kad bi se 
sve biljke ubrane na jednom mjestu, navele, to će se samo nekoje 
napomenuti a popis svi j uh ubranih i gdjekojih pobilježenih 
biljaka, biti će pridodan na koncu. 

Na Malom Sadikovcu ubrali smo : Primula Columnae, 
Pyrethrum corymbosum, Thalictrum aquilegifolium, Inula hirta, 
Sempervivum Schlehani, Satureja velebitica, Helianthemum 
balcanicum, Thymus acicularis, Stachys fragilis, Acer obtusatum, 
Thesium divaricatum, Veronica spicata, Phleum nodosum, a 
spuštajuć se niz njega u Ramino Korito: Juniperus sabina, Sor- 
bus aria var. lanigera. Rosa spinosa var. megalacantha, Oxy- 
tropis dinarica, Linum narbonence. Ruta divaricata, Rhamnus 
saxatihs, Libanotis nitens, Arctostaphylos officinalis, Amelan- chier oxalis, Salix velebitica, Potentilla australis, Lilium Jankae, 
Coronilla vaginalis itd. 

U Raminom Koritu na podnožju brda Kuka 1205 m. za- 
ustavismo se poradi zanimive flore sastojeće se od : Poh^stichum 
Lonchitis, Cystopteris alpina, Arabis croatica i alpina, Carex 
brachystachys i pallescens, Salix glabra, Heliosperma quadri- 
fida formi pilosoviscida, Rosa Malyi var. adenoneura, Astrantia 
croatica, Coeloglossum viride var. macro-bracteata, Lonicera 
alpigena, Aquilegia Sternbergii, Myosotis snaveolens, Nephrodium 
rigidum forma meridionalis, Homogyne silvestris. 

Za malo i mi se počesmo uspinjati na Pasji Klanac izmedju 
Pasjeg Kuka 1385 m. i Siljevog Brda 1452 m. gdje ubrasmo : 
Poa pumila, Ranunculus tenuifolius var. velebiticus, Arabis 
Scopoliana, alpina i croatica, Ribes alpinum var. pallidigemmum, 
Genista sericea, Campanula velebitica, Trinia longipes, Atha- 
mantha Haynaldi, Alchemilla Hoppeana var. velebitica, Primula 
Kitaibeliana, Lonicera glutinosa forma šugariensis, Hieracium 
auricula var. melainelema. Zatim se spuštasmo istočnim obron- 
cima Kruga 1342 m. prama Bugarskoj Dulibi ponesav sobom 
Festuca nigrescens, Bromus erectus var. reptans i var. racemi- 
ferus, Ornithogalum tenuifolium, Cofoneaster integerrima forma 
parvifolia, Genista sericea i holopetala, Coroni la vaginalis, 
Polygala nicaeenis var. azurea, Helianthemum balcanicum, 
Libanotis niteus, Cnidium silaifolium, Satureia thymifolia, 
Thymus effusus forma velebiticus, Scrophularia laciniata i mnoge 
druge te stigosmo u predvečerje u lugarski stan uŠugarskoj 
Dulibi. 

Lugarski stan leži u prodolici izmedju Velikog Stolca 1401 m. 
i Plane 1304 m., zaklonjen bukovom šumom, koja je te godine 
tako rodila bukvicom, da su se grane savijale. 

Sutradan dne 10. srpnja uputismo se nakon 6. ure prama 
Krugu. Dan bijaše krasan, nebo čisto a od nikuda nikakva po- 
vjetarca. Odmah se poveselismo dobru početku. Idjasmo sta- 
zicom polagano naprijed, najprije prema sjeveru a zatim za- 
krenusmo na zapad beruć uz put po koju biljku poimence : 
Anthyllis Jacquini, Rosa gentilis, Genista silvestris, Buplenrum 
Sibthorpianum, Athamanta Haynaldi, Satureia velebitica, Allium 
globosum, Oxytropis dinarica, Gentiana tergestina, Crocus nea- politamis, Trinia lorgipcs. Doskora eto nas na južnom pod- 
nožju i mi se stanemo penjati po golom krševitom obronku 
Kruga (1342 m.). Tu nas iznenadi množina zanimivih vrsti 
božice Flore kao : Bunium alpinum, Minuartia liniflora, Andro- 
sace villosa, Iberis carnosa, Potentilla Tommasiniana, Freyera 
cvnapioides, Arabis croatica, Thymus balcanus. Od ovud pre- 
djemo na istočnu stranu, da potražimo bilinu, koju je ovdje 
obreo dr. D e g e n i radi koje smo ponajvećma bili poduzeli 
ovogodišnje putovanje atojeLesquerella velebitica 
nova vrst krstašica u Evropi, a koju je kašnje dr. H a y e k^ 
okrstio Degenia velebitica. Degen je brao ovu biljku 
u koturinju (Gerolle) na južnoj i sjevernoj strani M i 1 j k o v i ć a 
Kruga i na Kuku (1270 m.), a A. Smoquina donio mu 
ju je sa brdašca medju ova dva briega, nu posvuda je veoma 
rijetka. Došavši do koturinja pregledavasmo amo tamo što 
pomnije, ali ni traga o njoj. Mi ipak nastavismo potragu, čuč- 
nuvši ogledavasmo koturinje na sve strane, te nam napokon 
uspije naći jedan mršavi komad, koji nas ponuka, da ponovno 
što točnije i marljivi je pretražujemo ovo mjesto te nam zbilja 
dopane ruku nekoliko boljih komada. Posve zadovoljni ovim 
uspjehom pregledali smo obližnje klisurine odkuda ponesosmo 
Festuca croatica, Dianthus bebius, Aquilegia viscosa, Biscutella 
alpestris, Thalictrum minus, Thlaspi praecox, Viola biflora, Ra- 
nunculus velebiticus a preko hrpta prešav uputismo se na sje- 
vero zapadni kraj Kruga na ono mjesto gdje raste pomenuta 
Lesquerella. Ovdje bijasmo sretniji, jer smo za kratko 
vrijeme ipak 10 — 15 primjeraka našli. Na oba mjesta bijaše 
Lesquerella već u plodu. Izim ovih bilo je još mnogo nerazvi- 
jenih primjeraka, koje smo ali ostavili u miru. Na zapadnoj 
strani blizu vrha jesu okomite gole klisurine, mjestimice iz- 
šupljene. Sa njihova svoda kapahu tada još vodene kapi. Ove 
udubine služe pastirima za zaklon od nevremena. Pod takovim 
jednim svodom na podu kojega opazismo mnogo Asperugo 
procumlens i StelJaria media, držasmo odmor. Od ovud bijaše 
lijep izgled ali i tužna slika ovog kraja. Počam od obale, svi 1 Dr. August von Hayek : Die systematische Stellung von Les- 
querella velebitica Degen. 0. B. Z. 1910. p. 89 — 93. humci i brežčići goli, pusti, isprani od kiše i bure, nigdje gr- 
mečka kao ni na preko ležećem otoku Pj,a g u. Tek počamši od 
Šugarske Dulibe obrasli su brijegovi bukovom šumom 
premda tu i tamo proviruje dosta krši ; brijegovi pako na dal- 
matinskoj strani jesu posvema goli golcati. 

Po ovim pećinama potražili smo Primula Kitaibeliana nebi li 
ju našli u plodu, nu moradosmo mahom ustanoviti, nakon što 
smo našli jedan jediti plodoviti primjerak, akoprem smo na 
više mjesta Kruga nekoliko stotina komada ove biljke pre- 
gledali, da se je ove godine slabo ili nikako zavrgao plod u nje. 

Nakon toga predjosmo opet na protivnu istočnu stranu 
te istim putem vratismo se u p o š t u (tako zovu lugarski stan), 
kamo prispjesmo oko 4 sata poslije podne, posvema zadovoljni 
sa današnjim izletom. 

Krug zovu tamošnji žitelji M i 1 j k o v i ć a K r u g pa tako 
se i napominje u popisu biljaka. 

Dne II. srpnja bijaše tmurno, kišovito vrijeme pa smo 
stoga ulagali biljke. Kad je kiša ponešto prestala popeli smo 
se do pošte zapadnog ležećeg brda (1304 m.), na karti bez 
imena a za koje nam rekoše (lugar Mažuran), da ga oni zovu 
naprosto Plana. Ovo je brdo kamenito i klisurasto, prama 
sjevero zapadu ponešto bukvom obrašteno i isto tako zanimivo 
kao M i 1 j k o V i ć a Krug, jer smo na njem našli mnogo 
rijetkih biljka ponajpače Lesquerellu (novo s t a n ište) 
u većem broju, medju kojim bijaše jedan i u cvijetu. 

Sutradan bijaše opet kišovito i veoma hladno, a kad je 
kiša ponešto jenjala, pohodismo ponovno obližnju Plan u, 
da pretražimo njezine kukove i da upotpunimo tako našu zbirku. 
Trud nam se je dobro isplatio, mnoge su osobite vrste dopale 
naših ruku : Nephrodium rigidum forma meridionalis, Bromus 
erectus var. reptans, Sahx grandifolia, Aquilegia Kitaibelii, 
Kernera saxatilis, Arabis croatica, Saxifraga Malvi, Ribes palli- 
digenum, Potentilla Clusiana, Rosa spinosissima, Vici a dinara 
(nova za Hrvatsku), Daphne alpina var. patiolaris, Ligusticum 
dinaricum, Inula ensifolia, Onosma Javorkae, Satureia croatica, 
Hieracium purpurascentipes, Gentiana symphyandra, Oxytropis 
dinarica, Genista holopetala. Kiša medjutim, bura i velika 
studen prisili nas napokon na povratak u stan. Ružno vriema potraje i sutradan do podne, kadno kiša 
presta i pomoli se sunce. Ovu priliku upotrebismo mahom, da 
pohodimo nasuprot Plane ležeći blizi Veliki Stolac 
(1401 m). U dva sata poslije podne podjosmo (nas trojica u 
pratnji lugara) i počesmo se penjati odmah tik lugarskog stana 
jakom strminom, krčeć si put kroz šikarje bukove šume. Nakon 
kratkog vremena izadjosmo na gorske livade opazivši množinu 
velikih modro cvatućih glavičica, koje razpo znasmo kao Aster 
alpinus a koji nam dosele na našim višekratnim izletima na 
Velebit nije pod ruku došao. Razumije se, da smo ga u većem 
broju ubrali, da ga razdijelimo našim prijateljima. Veliki 
Stolac je prama vrhu gol i pokrit lijepim košanicam. Kada 
smo dospijeli na vrh nastavismo pretraživanje u polukrugu (do 
visine 1360) istoga brijega i povratismo se istočnim neobraštenim 
obronkom. Od bilja ovdje ubranog napominjemo : Festuca 
coarctata, Carex mucronata, Salix velebitica, Dianthus nodosus, 
Polygala Rossiana, Anemone alpina, Arabis Scopoliana, Sedum 
ochroleucum, Potentilla Zimmeteri, Dryas octopetala, Prunus 
mahaleb, Genista holopetala i sericea, Anthyllis atropurpurea, 
Oxytropis dinarica, Helianthemum balcanicum, Bupleurum 
Sibthorpianum, Athamanta Hayna]dj, Trinia longipes, Gen- 
tiana Clusiana, Cynoglossum velebiticum, Thymus balcanus, 
Plantago argentea, Hieracium Waldsteinii, Sempervivum Schle- 
hani itd. 

Spuštaj uć se jugoistočno prama stazi vodećoj na Mali 
Stolac opazismo na jednom biljku, koja nas veoma obradova, 
jer je veoma rijetka i za Hrvatsku tek u najnovije doba kon- 
statovana.i Bila je to Silene graminea ali žalibože uz najpomnije 
potraživanje ne mogosmo više naći, do li ovaj jedini komad. 
Od ovud sadjosmo u dolinicu, odkuda malo zatim počesmo se 
penjati umjereno položitom ravninom Maloga Stolca 
(1262 m.), gdje nam se odmah s početka pokaza Aster alpinus, 
ali ne tako mnogobrojan kao na Velikom Stolcu. Kašnje 
nadjosmo ga na više mjesta u pomanjim skupinama. Medjutim 
naoblači se nebo. Požurismo se stoga, da poberemo štogodj 
biljaka, koje bujno po košanicama cvijetahu i da se što prije 

1 Rossi Ludwig : Silene graminea Vis. in Kioatien. INIagv. bot. 
lapok 1908 p. 278 — 279. popnemo na vrh. Tu oko kukova pretražismo pukotine i druga 
zanimiva mjestanca pri čem nam sreća posluži te nadjosmo 
bus od Asplenium viride sa 25 hvoja od kojih bijaše njih 9 
na vršku rašljastih (furcata) a jedan dvostruko rašljast (bi- 
furcata). 

Nebo se počne vcćma smrkavati, crni oblaci sguštavahu se 
neprestance prijeteći se kišom i mi moradosmo prije reda i teškim 
srcem ostaviti ovaj brijeg, (na kom bi bili možebit našli još koju 
novu vrst ili odliku). Žurnim korakom nastupismo povratak po- 
nesav sobom povrh ostalih ubranih kao na V. Stolcu još i luni- 
perus ■ sabina, Bromus Hackelii, Am.elanchier ovalis, Brunus 
spinosa, Rhamnus saxatilis, Smyrnium perfoliatum, Cnidium 
silaifolium, Gentiana utriculosa, Arenaria gracilis, Stachys sub- 
crenata var. angustifolia, Satureia variegata, Cvmbalaria mii- 
ralis, Veronica Jacquini, Valeriana montana, Campanula Wald- 
steiniana, Edrajanthus croaticus, Hieracium pilosella ssp. vul- 
gare b) subvulgare. 

Sišav u dolinicu poče gusta kiša padati, koja nas prisili, 
da se zaklonimo pod bukve, a kad je ponešto jenjala nasta- 
vismo put. Silazeć niz Veliki Stolac uhvati nas ponovno 
jaka kiša ; na brzu ruku ubrasmo još Cerastium grandiflorum, 
Silene multicaulis i Campanula velebitica i mokri do kože pri- 
spi jesmo još za dana u lugarski stan. 

Dne 14. srpnja došao je red na Pa veli ć Kuk. Ovo 
brdo neima u specijalnoj karti imena, već oznaku visine (1-084 ^■) 
a leži na jugu M i 1 j k o v i ć a K r u g a. Do njega se ide istim 
putem, kao na prije pornenuti, sve do njegovog podnožja a 
onda vodi strma staza do samog Kuka. Tu pretražismo njegovu 
sjevernu i donekle zapadnu stranu, jer poradi velike strmine 
odnosno bezdana nemogosmo dalje. Festuca coarctata, Lilium 
Cattaniae, Iris illyrica, Cardamine maritima, Arabis muralis 
(posliednje dvije veoma rijetke), Daphne alpina var. petiolaris, 
Freyera cynapioides, Lithospernum officinale, Satureia sub- 
spicata, Chaenorrhinum litorale, Lonicera glutinosa, Valeriana 
tripteris var. velebitica, Campanula fenestrellata, Edraianthus 
croaticus, Hieracium spammogenes ssp. monobrachion i pur- 
purascentipes uz mnoge druge budu našim plijenom. Četvero- 
nožkc i puzajuć nastojasmo, da se uspnemo na strmi vršak, 10. 

što nam napokon podje za rukom uz velik napor. Kasnije bijaše 
nam žao ove muke, jer smo pronašli na južnoj strani udobniji 
uzpon nanj. Na vršku prama zapadu iznenadi nas klekovina, 
P.nus mughus, koja je prekrila kamenje i pukotine zaravanka. 
U njezinoj blizini mogao si opaziti : Athamanta Haynaldi, 
Corvdalis ochroleuca, Genista sericea i holopetala, Linum al- 
pinum, Achillca clavenae, Scrophularia laciniata, Satureia croa- 
tica, Thymus acicularis, luniperus nana i sabina, Thlaspi praecox, 
Teucrinm montanum, Ruta divaricata, Dianthus bebius, Ribes 
pallidigemmum, Cerastium grandiflorum, Rosa gentilis i mnoge 
druge. Spustivši se niz strme klisure na jug podnožja vidjesmo 
duboko, oširoko korito medju pećinama s obilnom vodom, koja 
služi tamošnjem žiteljstvu za piće. Još smo pretražili obližnje 
klisure i škrape ne bi li našli Pilea brasilensis, koju je dr. Kiim- 
merle u proljeću ove godine našao u jednom primjerku nedaleko 
odovud i koja nam je takodjer iz Albanije. poznata. Pošto nam 
bijaše trud uzaludan, nastavismo put istočnom stranom P a- 

V e 1 i ć Kuka (i tu nam se pruži ponovno prilika, da vidimo 
u stijenju dosta veliku i široku uzdužnu pukotinu punu vode, 
koju je vlastnik svojedobno cementom obložio, da mu voda 
ne propada te granama obgradio i da ^sunce ne ugrije odviše 
vodu). Sad idjasmo opeta nizbrdo do staze, s koje smo skre- 
nidi bili, pa neprestance nizbrdo bukovom šumom prolazeć 
pravcem M i 1 j k o v i ć a, i marljivo tražeć gore spomenutu 
Pileu, koju ali n;^ nadjosmo, dodjosmo na])ok()n u M i 1 j k o- 

V i ć e. Oai leže ni maloj ravnici sa lije])iin livadama izmedju 
K r u g a i K u k a. 

U okolici Miljkovića ubrali smo Bromus erectus var. race- 
miler, Chenopoiium album ssp. virideum, Minuartia. liniflora, 
Sedum ochroleucum, Potentilla argentea i pedata, Rosa an- 
degaveniis var. subsystylis, Anagallis arvensis, Galeopsis la- 
dinum, Coavolvulus arvensis, Salvia pratensis, Verbascum 
}).ilvorulentum, Cvmbalaria muralis, Chacnorrhinuin-, litorale, 
Euphrasia liburnica, Galium purpureum, Anthemis arvensis itd. 

Pokazavši nam pastiri put krenusmo prema Stolačkoj 
P e ć i t. j. visini ])() karti 842 m. Iduć polagano uzbrdo ubrasmo 
Marrubiumca ndiuissimum, Cotynus coggygria, Eryngium ameth- 
ystinnm, Orobanche alba, EchirA)])s lutlieuicus, Chrysanthcmum 11 

Visianii, Cynoglossiim Coliimnao, Fumana nudifolia, Lonicera 
glutinosa, Satureia thymifolia, Origanum viilgare var. late- 
bracteatum, Polygala azurea, Alyssum alyssoides te dodjosmo 
u šumicu od Quercus lanuginosa i raznih Acer vrsti kao : pseudo- 
platanus, obtusatum, campestre i monspessulanum var. illy- 
ricum a medju njima i hyrcanum te var. paradoxum. Put bivaše 
sve strmiji, sunce pripicaše ža^ko a mi u znoju lica primakosmo 
se željenom cilju. Stolaćka Peć jest prostrana špilja sa 
širokim ulazom, visokim svodom, sa kojega padaju neprestance 
vodene kapi, hladovita. Na podu raste mnogobrojna Stellaria 
media, a služi tamošnjem narodu kao zakloni šte blagu od ne- 
vremena i sunčane žege. Ova je špilja za nas znamenita porad 
vrsti paprati Asplenium lepidum kao jedinog dosele sigurnog 
staništa u Hrvatskoj a pronašao ju je dr. D e g e n prvi. Ona 
raste na vanjskom svodu ulaza medju pukotinama i dosta je 
rijetka. Da se je domognemo, moradosmo napraviti humak od 
kamenja 2 m. visok i još se je trebalo visokom čovjeku dignuti 
na nožne prste, da ju dohvati a u takovom položaju, dosta se 
je namučio, dok ju je podmetnutim nožem sa korijenom izvadio 
iz pukotine. 

Dok se je taj posao provadjao mi smo bili s obližnje pećine 
strovalili veliki bus sa krasnim primjercima Campanula fene- 
strellata, razkomadali i na jedan kamea postavili, da jih kasnije 
s ostalimi biljkami uložimo u mapu. Kada je bio Rade sa va- 
djenjem Aspleniuma gotov tad ga odmah metnusmo u mapu 
a to isto htjedosmo učiniti i prije spomenutom Campanulom, 
ali njoj nigdje traga. Nakon dužeg traženja i razmišljanja sje- 
tismo se, da su ovuda prošle krave, bivše u špilji, te da su tom 
zgodom i našu lijepu Campanulu pojele. Ne preosta drugo van 
potražiti novi primjerak ove vrste. U okolišu ove spilje raste 
bujna Cvjetana, spominjemo samo : Corydalis ochroleuca, Aethio- 
nema saxatile, Peltaria alliacea, Potentilla Tommasiniana, Teu- 
crium Arduini, Cardamine maritima (rijetka), Arabis croatica, 
Amelanchier ovalis, Rubus saxatilis, Rosa spinosissima, Prunus 
mahaleb, Scrophularia laciniata, Asplenium ruta muraria var. 
leptophyllum, Arabis croatica, Sorbus aria, Sedum ochroleucum, 
Rubus saxatilis, Cuidium silaifolium, Teucrium montanum, 
Stachys subcrenata, Thymus acicularis, Betonica velebitica, itd 1« 

Na 15. srpnja pusljc i)()diic, nakon što smo uložili biljke 
med ju bugačicu potražismo snježnjaču nedaleko lugarskog stana 
na sjeveru pri podnožju Velikog Stolca. Ona je u pro- 
mjeru 7 — 8 metara široka a preko 10 metara duboka, jer tako 
nizko leži snijeg a koliko ga još ima dublje, nezna se, jer snijega 
nestaje nikada, već novi snijeg zateče stari. Da se do njega 
dodje postavljene su primitivne ljestve, snijeg se siječe poput 
leda, jer je čvrsto sbijen i takov snijeg kad se raztopi služi lju- 
dima i blagu za piće. Nad rubom ove okomite snježnjače a na 
pećinastom obronku Velikog Stolca, do kojega se tek 
pogibelj u života dospjeti može, bijaše tada nekoliko stabala 
ne gnjila Laburnum alpinum u najlijepšem cvijetu. 

Sutradan poduzesmo izlet na Siljevo Brdo (1452 m. 
po karti), kojega tamošnji narod zove takodjer S i 1 j e v a č a, 
na sjeveru lugarskog stana. Pošto imade još jedna S i 1 j e v a č a 
kod B r u š a n a, gdje su već dr. Borbas, dr. Degen i drugi 
biljarili, to smo, da nebude pomutnje, ime Siljevo Brdo 
u ovoj radnji pridržali. Za krasnoga jutra ostavismo lugarski 
stan te penjuć se uz desni (istočni) obronak M i 1 j k o v i ć a 
K r u g a, na kojem mnogobrojne aivke pećine posjedoše a ostale 
zrakom kružijahu te dospjevši blizu Pasjeg Klanca spu- 
stismo se na desno stazom u uvalu. 

Kraj povaljenih i. kojekako unakrštenih bukava ubrali 
smo u njoj Adenostyles australis a zatim smo nastavili uzlaz 
na Siljevo Brdo dosta strmim puteljkom u hladovini bu- 
kove šume dok napokon ne stupismo na sjenokoše pod vrhom 
na kojima pokupismo mnogo zanimivih vrsti kao : Bromus 
reptaus i racemifer, Orchis sambucina, Carex mucronata, He- 
lianthemum balcanicum, Trifolium pratense var. nivale, Bu- 
pleurum Sibthorpianum, Lilium Jankae, Centaurea variegata, 
Festuca ovina, Stachys velebitica, Genista sericea, Thlaspi 
praecox, Oxytropis dinarica, Veronica spicata, Thymus bal- 
canus, Linum alpinum, Anthyllis atropurpurea Laserpitium 
siler, Deschampsia cacspitosa var. varia, Trinia longipes, Inula 
hirta var. rotundifolia, Polygala Rossiana, Teucrium supinum, 
Rosa spinosissima var. megalacantha i Malyi, Libanotis nitens. 
Sabiruć tako primakosmo se klisurastom vršku, koji nam dade 
mnogo raznih biljka poimence : Festuca pungens, Cerastium 13 

gra adi [Ioni m, Dlaiitluis bcbius i \-c'kbiticus, Ranunciihis tcn\ii- 
folius var. velebiticus, Arabis croatica i Scopoliana, Potcntilla 
Zimmeteri, Iris i]lyrica i variegata, Nephrodium rigidum forma 
meridionalis, Thesinm Parnassi, Satureia croatica, Plantago 
argcntea, Edraianthus cariciniis, Cymbalaria muralis, Achillea 
clavenae. Popevši se na hridoviti vrh 1452 m. imali smo krasan 
vidik na more, na Liku, na Velebit koli sjeverni toli južni. U 
tom razgledavanju dokuči se do nas naš pro vodič Martin Sikič, 
i dade nam svežanj po njemu ubranih biljaka. Kad smo jih 
potanko pregledavali, nadjosmo dva komada Saponaria bellidi- 
foHa i puni veselja upitasmo ga, gdje jih je našao te s njim 
na rečeno mjesto, nu uzalud, ne nadjosmo ništa a niti na cijelom 
Slijevom Brdu, premda smo se svi što marljivije za njom 
ogledali. 

Nastavismo pretraživanje po hrbtu i obližnjim pećinama 
istočnim pravcem i opazismo u sedalcu dosta prostranu mlaku, 
koja bijaše puna bistre vode i koja rijetko kada presuši. Ne- 
daleko od ovud na khsurinama nadjosmo Potentilla Jacquini 
u velikom broju, Helianthemum balcanicum, Dianthus bebius 
sa bijeUm i ružičastim cvijetom, jedan veliki bus od Anthyllis 
atropurpurea var. alba, Sempervivum Schlehani, Cotoneaster 
integerrima var. parvifolia, Amelanchier ovalis, Gentiana sym- 
ph37andra, Cerinthe alpina var. velebitica, Mehttis albida, Glo- 
bularia cordifolia, a kad smo došli do istočne visine 1431 m. 
opet smo našli mnogo drugih novih vrsti : Alchemilla Hoppeana 
var. velebitica, Pinus mughus, Salix grandifolia i velebitica, 
Erica carnea, Arctostaphylos officinahs, Iris graminea, Ane- 
mone alpina, Thahctrum minus, Ribes palUdigemmum, Saxi- 
fraga lasiophyna, Senecio cacahaster, Crepis alpestris, Edraian- 
thus caricinus, Primula Kitaibeliana,Asperula longiflora,Astrantia 
croatica, Heracleum sibiricum, Gentiana utriculosa i Clusii, 
Arenaria gracilis itd. 

Na povratku idjasmo na rub šume te ponesosmo jošte 
Lamium orvala, Vaccinium vitis idaea i myrtillus, Viola sil- 
vestris, Lonicera alpigena, Hypericum perforatum, Anthriscus 
fumarioides, Luzula nemorosa var. cuprina, Arabis turrita, 
Gymnadenia conopea, Sorbus aucuparia, Cytisus hirsutus, Acer 
obtusatum i mnoge druge.^,| j 4. ^ .^ ^ ^ ^1 u 

Nedaleko zapadno strane P I ;l n c (1304 ni.) jest K r i v i 
K n k, koj nije n karti označen a biti će nešto preko 1000 m. 
nad morskom površinom uzdignut i gustom bukovom šumom 
):»()krit. Vršak njegov je gol i teško se je na nj ]X)peti radi oko- 
mitih klisurina. Tu smo dne 17. srpnja marjivo pretraživali 
sva mjesta, do kojih smo mogli doći, pa nam se je trud i obilno 
isplatio. Izmedju ostalih nabrajamo : Vicia dinara drugo sta- 
nište za našu floru, Lonicera glutinosa var. velebitica, Hieracium 
stupposum var. nivisquamum, Sorbus aria var. lanigera, Calamo- 
grostis varia, Bunium alpinum, Stachys subcrenata var. erio- 
stachya, Bromus Borbasii, Teucrium chamaedrys var. illyrica, 
Poa nemoralis var. coarctata, Campanula Waldsteiniana, Edra- 
ianthus croaticus, Carduus encheleus var. velebiticus, Aquilegia 
Kitaibelii, Arabis croatica, Genista sericea i holopetala, Helian- 
themum balcanicum, Satureia croatica, Daphne alpina var. 
petiolaris, Cerastium grandiflorum, Athamanta Haynaldi, Pri- 
mula Kitaibeliana, Thvmus balcanus. 

Dne 18. srpnja bješe ulaganje i premetanje ubranih biljaka. 

Kada smo tako sve obližnje brijegove pregledali, odlučismo 
se na jedan višednevni izlet. 

Za lijepa vremena podjosmo (19. srpnja) preko V e 1 i k o g 
Stolca mimo Maloga vStolca i zadjemo onda u bukovu 
šumu vazda nizbrdice idući, dospijemo nakon jednog sata na 
S t r u ž i c e nedaleko P a n o s a. Ovdje ubrasmo ili pako za- 
bilježismo : Anemone nemorosa, Clematis alpina, Arabis croa- 
tica, Geranium macrorrhizum, Saxifraga Malyi i lasioph^dla, 
Rubus idaeus, Rosa gentilis, Cystopteris fragihs, Asplenium 
ruta muraria, Campanula Waldsteiniana, Dentaria enneaphylla, 
Phyteuma spicatum, Mohringia muscosa. Od S t r u ž i c e 
okrenemo južno gustom šikarastom strminom, koju je trebalo 
mjestimice sjekirom krčiti, na podnožje Panosa ili kako na 
karti stoji P a n a s V r h (1261 m.), a odavle na P a n s. 

Sam vrh Panosa jest golo stijenj e i kamenje, a mršavu 
travu na njem počela je bila baš neka žena kupiti. Medju pu- 
kotinama opazismo tako rijetku Berberis aetnensis var. brachva- 
cantha u listu i mogosmo jedva 3 — 4 komada izvaditi. Od bi- 
ljaka ubranih tečajem uzlaza i na samom Panosu spominjemo : 
Abies alba utrešena medju bukvom, Rubus hirtus, Lilium 15 

Cattaniae, Scrophularia laciniata var. Pantocsekii, Sorbus aria 
var. lanigera, Hieracium humile var. šaraj evense, Campanula 
velebitica, Senecio Fuchsii, Valeriana tripteris var. velebitica, 
Lonicera ghitinosa i forma sugariensis, Alyssum alyssoides, 
Polystichiim lonchitis, Aspleniiim ruta muraria var. pseudo- 
serpentini, luniperns sabina, Myosotis snaveoleus, Galium lu- 
cidiim, Geranium macrorrhizum, Satiireia croatica, Semper- 
viviim Schlehani, Ribes pallidigemmum, Salix velebitica, Aqui- 
Icgia Kitaibelii i mnoge druge. 

Silaz bijaše prama jugoistočnoj strani i veoma 'egotan, 
jer nsma puta niti staze, preko hridina i pećina, preskakivajnem 
i sklizanjem na ledjima dospijemo nekako u kotlinicu sa jednim 
jedinim stanom a iz nje predjemo onda u Sarića Duplje 
po karti samo Duple, pa preko stanova B a r i ć a počnemo 
se uspinjati na Debeli Kuk (1271 m.). Spočetka je De- 
beli Kuk neobrašten i posut popriječnim stijenama i kli- 
surama, nu što se više uzdižemo to je i to na sjevernoj i za- 
padnoj strani pokriven bukovom šumom iz koje proviruje ču- 
njasti goli vrh, dočim je istočni i južni dio pust te daje prost 
izgled na dalmatinski goli Velebit a tu nam padaju u oči dva 
brijega radi svojeg stožcu sličnog oblika naime S t a p n i c a 
a pogotovo Stap. 

Prije nego li smo dospjeli pod vrh ubrasmo : Achillea vi- 
rc.^.cen^, coUina var. rosea, Phleum nodosum, Carlina simplex, 
Poa compressa, Salvia pratcnsis, Thymus subcitratus, Verbas- 
cum pulverulentum i thapsus, Physospermum verticillatum, 
Agro.stis vulgaris, Stachys serotina, Senecio alpester var. ovi- 
rensis, Lathyrus sepium, Rumex angiocarpus, Satureia vul- 
garis, Coronilla varia, Tunica saxifraga, Potentilla canescens 
var. typica forma oligodontha, a na pećinama na podnožju 
vrha : Ribes pallidigemmum, Asperula longiflora, Scrophularia 
laciniata, Primula Kitaibeliana. Daphne alpina var petiolaris, 
Teucrium Arduini, Campanula linifolia var. pinifolia, Galium 
erectum, itd. ispustivši mnoge znamenitije vrste, koje smo ali 
već spomenuli na drugima mjestima. 

Gustom bukovom šumom, u kojoj nadjosmo Acer obtu- 
satum u plodu uzpinjasmo se prama \'rhu ponesav sobom : 
Polystichum lonchitis, Scolopcndrium vulgare forma crispa, Petasites albiis, Myosotis suaveolens, Salvi a glutinosa, Melica 
iiniflora, Trifolium rubens, Anthriscus fumarioides, Polvgona- 
tum multiflorum, Melandrvum album, Paeonia mas var. pu- 
bescens, Aquilegia nigricans, Cardamine bulbifera, dospijemo 
teškom mukom do čunjastog vrha nenašav tamo ništa osobito 
važna. Nakon malog počinka vratismo se opet u Š a r i ć a 
Duplje gdje namjeravasmo prenoćiti. Još za dana smo pre- 
tražili na brzu ruku bližnju okolicu i ubrali Asphlenium ruta 
muraria var. pseudogermanica, Dactylis glomerata var. vili- 
flora, Plantago media, Lonicera xylosteum, Scrophularia no- 
dosa, Rumex angiocarpus, Cerastium tauricum, Verbascum 
thapsus, Symphytum tuberosum, Satureia thymifolia i grandi- 
flora, Cardamine trifolia, Aremonia agrimonoides, Omphalodes 
verna, Acer pseudoplatanus, Cnidium aproides i još neke druge. 

Dne 21. srpnja svanu lijepi dan i mi krenemo rano sjevero- 
istočnim pravcem u polukrugu bukovom šumom preko Š a- 
rića Plančice i Piskovite Kosice u Palež 
]->o karti Šarića Duple gdje je lugarska kuća. Od Š a- 
r i ć a Plančice do Paleža pobilježismo : Sorh :is aria 
i aucuparia, Acer obtusatum i pseudoplatanus, Rubus saxa- 
tilis, Cornus mas, Brunella vulgaris, Salvia glutinosa, Calam- 
mintha grandiflora i thymifolia, Origanum vulgare var. late- 
bracteatum, Verbascimi Chaixi, Scrophularia laciniata, Digi- 
talis ambigua, Geranium moUe, Aspidium filix femnia var. 
fissidens i filix mas, Asplenium ruta muraria i trichomanes, 
Gentiana cruciata, Achillea vriescens, Lonicera alpigena, Mar- 
iiibium candidissimum. 

Oko 7 sati u jutro podjosmo Suhom Dragom u hladovini 
guste bukove šume neprestance se uspinjuć. Nastavivši put 
podjosmo izpod R a ž a n a č k o g Vrha, po karti P o- 
1 j a n a (1442 m.) a onda so spustimo na Trošeljevac 
livade. U Suhoj Draži ubrali smo izmedju ostalih : Pe- 
tasites albus, Lilium Jankac, Astcr bellidiastrum, Digitalis 
ambigua, Aruncus silvester, Sanicula europaea, Adenostyles 
australis, Chaerophy]lum aureum, Lamium orvala, Hieracium 
retyezatense, Cardamnie polyphylla, Rhamnus fallax, Herac- 
kuun sibiricum a na Trošeljevcu : Luzula campestris, Veratrum 
Lobelianum, Dianthus bcbius, Hieracium cymosum ssp. gna- 17 

phalophorum, Malva moschata var. laciniata, Alchemilla sub- 
crenata, Chrysanthemum corymbosum, Thymus balcanus, An- 
thyllis alpestris, Centaurea stricta, Cirsiiim eriophornm itd. 

Od Troše Ijevca ide se nešto niz brdo a onda se po- 
činje uspinjali na S a m a r na koji za jedno pola sata i pris- 
pjesmo. Provodić (lugar Biljan) reče nam, daje to ravni Samar, 
a onaj Ravni Samar po karti južno R i z v a n u š e, da se 
zove Došen Samar. Tečajem našega iztraživanja po sred- 
njem Velebitu sve smo brijegove, koje Kitaibel spominje, našli 
izim Samara i Silaga, a naslućujuć, da bi Silag ovdje 
negdje u blizini biti mogao zapitasmo lugara, da li on znade 
za brdo Silag. Kako ne bi gospodine, ta eno ga tamo kako 
strši južno V i s o č i c e, ali se ne zove Silag nego Šiljak. 
Sad mi je razumljivo bilo, zašto je pisao Kitaibel Szilag, 
jer on naime kao inostranac Nijemac ili Magjar nije mogao is- 
pravno ubilježiti pravilno S i 1 j a k, pak si je pomogao kako je 
umio. Pošto smo tako ustanovili položaj Silaga trebalo nam 
je takodjer da ustvrdimo koji Samar je mislio Kitaibel. 
Tu nam je dobro došla ova njegova izreka kod Aquilegia vis- 
cosa : Crescit^ in alpibus Croatiae : in septemtrionali latere 
cacuminis Badany et in fissuris parietis calcareis ingens 
demersio infra cacumen Szilag disterminatur ab aby5so, quam 
cum hoc alia bina : scilicet Szamar et Viszocsicza minor formant' ' . 
Prema gore rečenom proizlazi, da je K i t a i b e 1 bio na ovom 
Samaru, na kojem bijasmo i mi i koji odgovara brdu južno 
ležećem od Ražanačkog Vrha (po karti Poljana 1442 m.) 
a ne mogu biti Samari označeni u specijalnoj karti, koji leže 
podalje prema sjevero zapadu niti mogu sačinjavati ovaj bez- 
dan. Mi ga nazvasmo za razliku od drugih Samara, Samar 
K i t a i b e 1 o V. 

Zapadni dio Samara jest bukovom šumom pokrit, na 
sjevernoj strani pod vrškom imade takodjer nešto bukove 
šume nižeg rasta, dočim je istočni i južni kraj njegov gol. Mi smo 
na Samaru pretražili njegov istočni dio sve do ruba, niže kojeg 
leši Jadrina Poljana, što odgovara Jandrinoj 
Poljani. 

1 "VValdstein et Kitaibel Descriptiones et Icones plantarum ra- 
rioruni Hungariae. Viennae 1805. II. p. 184. tab. 169. 

2 18 

Napomenut ćemo samo nekoje biljke od onih, kojih nije 
naveo N e i 1 r e i c h^) : Festuca nigrescens Koeleria eriostachya, 
Oxytropis dinarica, Chaerophyllum aureum, Achillea clavenae, 
Primula Columnae, Plantago argentea, Thymus acicularis, 
Erica carnea, Knautia intermedia, var. velebitica, Bromus 
erectus var. reptans i var. glaber, Bupleurum Sibthorpianum, 
Trinia longipes, Libanotis nitens, Carex brachistachys i semper- 
virens,Lihum lankae i forma biflora, mnogobrojna, SaHxgrandi- 
foUa, Arabi^ ScopoUana, Linum narbonense, Thesium hno- 
phynum. Iris variegata, Orchis globosa i maculata, Cnidium 
silaifohum, Teucrium supinum, Stachys velebitica, Semper- 
vivum Schlehani, Gymnadenia conopea, Rosa spinosissima, Bi- 
scutella alpestris itd. 

Buduć nam je još mnogo vremena stajalo na razpolaganje, 
to odlučismo pohoditi Samare, koje medjutim provodić (lugar 
Biljan) ne poznaje, već ih zove po njihovim vršinama: Goli 
Vrh 1386 m., S t r u ž n i V r h 1305 m., koja imena smo i mi 
pridržali. Oko 3 sata poslije podne spustismo se niz Samar u 
Trošeljevac a malo više njega počesmo se penjati jakom 
strminom na Goli Vrh. 

Goli Vrh, St ružni Vrh u obće Samari kako je 
u karti ubilježeno, jesu bukovom šumom obrasli, samo su im 
vrhovi goli. Sa jugo-zapadne strane su položitiji, dočim na 
sjevero-istočnoj manje šumovitoj padaju naglo strmo dolje 
tako, da je izmedju njih i brda Ori j e duboki bezdan. 

Tu ubrasmo u Velebitu dosta rijetku Corallorrhiza trifida, 
zatim Carex silvatica, Allium ursinum, Maianthemum bifolium, 
Ranunculus platanifolius, Silene saponariaefolia, Prenanthes 
purpurea, Dianthus velebiticus, Mercurialis perennis, Vaccinium 
myrtillus, Myosotis snaveolens, Lathyrus vernus. 

Izišavši na čistinu penjasmo se marljivo pretražujuć stijenje 
i kamenje a popev se na vrh Golog Vrha (1359 ^■)' bilja- 
rismo po hrptu, a odavle podjosmo da prenoćimo ovdje izpod 
vrha, nu lugar nije dao za Boga, da šta ćemo tu, da idemo dalje 
do Stružnog Vrha. 2 Dr, August Neilreich : Die Vegetations-verhaltnisse von Croa- 
ticn. Wien 1868. p. I.— VII., I.— XLI. i 1—288. 11) 

Od biljaka sa Golog Vrha bilježimo: Carex Leersii, 
Thymus Kerneri, Adenostyles australis, Tulipa Grisebachiana 
ali već u plodu, Physospernum verticillatum, Orobanche gracilis, 
Senecio Fuchsii, Inula hirta, Sorbus austriaca, Ornithogalum 
teniiifolium, Arabis Scopoliana, Hieracium cymosum ssp. gnapha- 
lophorum, Festuca pungens, Koeleria eriostachya, Anthyllis al- 
pestris, Stachy3 subcrenata var. augustifolia i velebitica, Saxi- 
fraga Malyi, Rosa gentilis, Knautia intermedia var. velebitica 
i mnoge druge. 

Izmedju Golog i St ružnog Vrha spominjemo 
samo : Senecio Doronicum, Adeno3tyles alliariae, Asplenium 
viride var. inciso-crenata, Poa hybrida, Geranium phaeum, 
Asarum europaeum, Cerastium cihatum, Rubus hirtus, Globu- 
laria bellidifoha, Gnaphalium silvaticum, Hypochaeris illyrica, 
Cynoglossum velebiticum, Hypericum hirsutum, Asperula odo- 
rata, Helianthemum balcanicum, Primula Kitaibeliana, Inula 
ensifolia, Centaurea bracteata, Oxytropis dinarica, Athamantha 
Haynaldi, Arctostaphylos officinalis. 

Ispod Stružnog Vrha na Marasovim Strugama imade 
vrelo koje dne 21. srpnja 1909. potražismo. U 5 sati i 25 časova 
u jutro imadjaše zrak u hladu 13" Cels., voda u hladu 9 Cels. 

Ovo vrelo izvire iz pećine, ne presuši nikada i sadrži dobru 
pitku vodu. 

Oko 6 sati u jutro spustismo se u dolinu te stupasmo zatim 
preko Piskovite Kosice, Šarića, Planćice prama 
ŠarićaDuplj u. Odavle pođosmo napokon i na C r n i V r h, 
na karti bez imena i bez oznake visine, ležeći na sjevero istočnoj 
strani P a n o s a. Tu smo za malog odmora ubrali med ju inima : 
Carduus encheleus var. velebiticus, Hieracium Waldsteinii, 
Bromus erectus var. glaber, Silene nutans i livida, Inula oculus 
Christi, Cerinthe alpina var. velebitica, Campanula Scheuchzeri, 
Verbascum pulverulentum, Cynoglossum velebiticum, Senecio 
rupestris, Sedum ochroleucum, Carex leporina, Arabis croatica, 
Ribes paUidigemmum, Satureia acinos itd. 

Ove smo biline našli ponajvećma na jednoj maloj kame- 
nitoj čistini blizu vrha, jer je C r n i Vrh inače takodjer 
obrasao bukovom šumom i bit će niži od P a n o s a po prilici 
za 100 — 150 metara. Zatim se spuštasmo nizbrdlice uzevši pra- ^0 

vac prama Malom S t o 1 c u u blizini kojeg kod jedne duboke 
i okomite snježnjače dadosmo ubrati u najljepšem cvatu nala- 
zeću se Lunaria rediviva a od Malog Stolca ponesosmo 
jošte sobom Geranium macrorrhizum. Prešavši jošte Veliki 
Stolac, silažasmo u Šugarsku Dulibu. 

Dok smo mi 23. srpnja kod ulaganja zaposleni bili poslasmo 
dva čovjeka naSaljev Kuk (1194 m.) jugo-zapadno od 
P 1 a n e. To je goli kameniti brijeg, pun škrapa, pukotina i udu- 
bina, kojekako raztrgan i na istočnoj strani rijetkim bukvama 
pokrit. Uzpon je radi okomitih stijena veoma oteščan, nu da je 
osobito zanimiv osvjedočismo se po donesenim biljkama od kojih 
nabrajamo ovdje samo : Drypis Jacquiniana, Hieracium leu- 
cocephalum, Cynoglossum creticum, Lilium Martagon var. 
Cattaniae, Knautia purpurea var. dissecta, Populus tremula. 
Rosa echinocarpa, Carduus encheleus var. velebiticus, Cerinthe 
alpina var. velebitica, Sorbus aria var. edulis, Thymus effusus, 
Teucrium Arduini, Senecio alpester var. ovirensis, Sambucus 
racemosa, Lonicera glutinosa, Satureia croatica, Arabis croatica, 
Ribes pallidigemmum, Genista holopetala, Acer monspessula- 
num var. illyricum, Ruta divaricata, Scrophularia laciniata, 
Festuca croatica, Aquilegia Kitaibelii itd. 

Prije odlaska ubrasmo jošte okolo lugarskog stana nekoje 
biljke poimence : Ranunculus acer, Luzula nemorosa, Polygo- 
natum multiflorum, Epipactis latifolia, Roripa silvestris, Cheno- 
podium bonus Henricus, Saxifraga lasiophylla, Fragaria vesca, 
Verbena officinalis, Lamium orvala, Teucrium supinum, Hiera- 
cium silvaticum, ssp. semisilvaticum, Plantago lanceolata, 
Euphrasia salisburgensis var. coerulans, Satureia grandi flora, 
Gentiana symphyandra, Primula Kitaibeliana, Arctostaphvlos 
officinalis i mnoge druge. 

Preostalo pako vrijeme upotrijebismo, ča pohodimo jednu 
snježnjaču. Ova leži na sjevero-zapadu lugarskog stana, po 
prilici jednu hiljadu koračaj a daleko u nizini medju gohm 
liticama. Veoma je prostrana, ima u njoj dosta vode a snijega 
bijaše tek nešto pri dnu. Unutar snježnjače ubrasmo : Fritillaria 
neglecta u plodu. Rosa ferruginea, Corvdalis ochroleuca, Sorbus 
austriaca a izvana nje Cystopteris alpina var. regia, veoma 
mnogobrojna, Festuca croatica, i Crocus neapolitanus u plodu. 21 

I time smo zaključili naša pretraživanja u Š u g a r s k o j 
D u 1 i b i. 

Dne 25. srpnja krenusmo mimo Miljkovića Kruga 
na Pas j i Klanac. Ovdje se zadržasmo kratko vrijeme, da ube- 
remo na njem i na Pasjem Kuku još po koju biljku. Naprotiv 
leži Goli Vrh (145 1 m.) krševit i na rijetko bukovom šumom 
pokrit, na kojega se je mučno uspeti i na kom ne raste, kako 
smo kašnje dočuli, ništa osobita. Na Pasjem Klancu 
i na Pasjem Kuku ubrali smo : Polystichum lonchitis, 
Koeleria eriostachya, Edraianthus croaticus, Achillea clavenae, 
Asperula odorata, Lamium maculatum, Heracleum sibiricum, 
Saxifraga Malyi, Hypericum hirsutum, Lathyrus sepium, An- 
thyllis Jacquini, Bupleurum Sibthorpianum, Oxytropis dinarica 
i druge nekoje a spu.stivši se u Ramino Korito idjasmo 
do podnožja Kuka (1205 m.). Od ovud smo ponijeli sobom: 
Primula Kitaibeliana, Ornithogalum umbellatum, Carex orni- 
thopoda, Polystichum dilatatum, Nephrodium phegopteris, 
dryopteris i Robertianum, Melica uniflora, itd. 

Nastavivši put zaustavismo se na podnožju Konjevače 
na jednom pećinastom gustom bukovom šumom i šikarjem 
obraštenom mjestu gdje ubrasmo : Solanum dulcamara, Asple- 
nium viride var. inciso-crenata u krasnim primjercima, Lactuca 
muralis, Moehringia muscosa, Saxifraga lasiophylla, Peltaria 
alliacea, Daphne mezereum, Actaea spicata, Campanula Wald- 
steiniana, Geranium robertianum, Calamintha grandiflora. Kada 
smo idući Raminim Koritom dospjeli pod Mali Sadikovac i po- 
čeli se penjati ubrasmo još Campanula fenestrellata, Satureia 
croatica i thymifolia, Potentilla pedata, Anagallis feminea, Koe- 
leria splendens i Acer campestre a prispjev na gornji obronak 
Aconitum anthora, Dianthus silvestris i nodosus, Cerastium 
fontanum, Stachys serotina i var. dalmatica, Viola arvensis, 
Galium purpureum te Chrysanthemum Visianii. 

Čuvši, da imade na blizo vrela, odosmo do njih na zapadno 
podnožje Konj evače, gdje nad j osmo više omanjih i dva oveća 
vrelca na okupu. Jedno od tih imadjaše . . . . 11° Cels. 

a drugo . . . . ' 12° ,, 

zrak pako 30" 

sve troje na suncu mjereć, jerbo su vrela na sasma otvorenom 22 

mjestu. Voda bijaše posvema čista i bistra, te pitka a vidjelo 
se kako ključa. 

U okolišu ovih vrelaca ubrasmo : Arabis hirsuta, Achillea 
millefolium, Cvnanchum vincetoxicum, Galium verum a uz- 
pinjuć se prama Sladovači Eryngium amethvstinum, Filipen- 
dula hexapetala, Origanum vulgare var. latebracteatum, Bromus 
erectus var. reptans, Agropvrum intermedium var. vires- 
ceus, Smyrnium perfoliatum, Thymus balcanus, Inula ensi- 
folia. 

Kako smo bili na Sladovači godine i8q6. početkom 
lipnja to bijasmo sada radoznali, kakva će biti na njoj ljetna 
flora. Istina je, bilo je tu mnogo vrsti, nu kako je bilo vrijeme 
već poodmaklo, mogli su se naći samo pojedinci bud u ocva- 
tanju bud u plodu, dočim je prave bujne flore već ponestalo, 
tim više, što je i blago pasuć tuda, svoje pridonijelo. Ako i nismo 
bili sasvim zadovoljni sa našim izletom ipak je cvjetana S 1 a- 
d o V a č e radi množine različitih i rijetkih vrsti za stranca 
veoma zanimiva. Evo samo nekojih : Nephrodium rigidum 
var. meridionale i var. australe, luniperus sabina, Festuca 
spectabilis var coarctata, Bromus erectus var. Hackelii, Lilium 
carniolicum var. Jankae, Salix velebitica, Dianthus velebiticus, 
Cerastium grandiflorum, Clematis integrifolia, Arabis croatica, 
Ribes pallidigemmum, Potentilla Clusiana, Rosa spinosissima 
var. spinosa, Genista silvestris, sericea i holopetala, Anthvllis 
Jacquini, atropurpurea i illyrica, Oxytropis dinarica. Ruta di- 
varicata, Helianthemum balcanicum, Athamanta Haynaldi, Li- 
banohs intens, Primula Kitaibeliana, Androsace villosa, Gen- 
tiana symphyandra, Satureia subspicata i croatica. Scrophu- 
laria laciniata, Plantago argentea, Lonicera glutinosa, Campa- 
nula Waldsteiniana, Edraianthus tennifolius, Kitaibelii i cari- 
cinus, Chrysanthemum Visianii, Achillea clavenae, Hieracium 
villosum ssp. villosissimum i mnoge druge. 

U sistematički popis poprimljene su biljke takodjer sa 
Sladovače i Konjevače ubrane godine 1896. i 1907., 
akoprem ova dva brda zapravo ne spadaju u područje Š u- 
garske Dulibe kao ni P a n o s. Crni Vrh, Debeli 
Kuk, G o 1 i i S t r u ž n i V r h te S a m a r ; nu kako je tako 
rekuć sve na blizu i da podademo podpunu sliku našega djelo- 2;i 

vanja u onom kraju kao što da našim nasljednicima olakšamo 
njihove izlete, to smo sve to složili u jednu cjelinu. 

Naše je biline pregledao i neke označio dr. D e g e n iz 
Budapešte, Hieracije pregledao i opisao je Karl Hermann Zahn 
iz Karlsruhe a Rosae sa Sladovače označio je pokojni već 
dr. Borbas-iz Budapešte. Svima njima izrazujemo ovime 
našu najdublju zahvalnost, jer jedino uz njihovu Ijubeznjivu 
pripomoć bijasmo kadri, da ovdje u našoj zabiti složimo nešta 
savršenijeg. (Popis vrsta dolazi u slijedeći svezak.) 

U Karlovcu dne 22. veljače 1911. II. DIO Pteridophyta. 

Polvpodiaceae. Cystopteris jragilis Benih. var. antJirisci- 
•folid Koch'. Sladovača, Mali Sadikovac, Ramino Korito, 
Stolačka Peć, Siljevo Brdo. Pavelić Kuk. Stružice, Panos 
Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeli Kuk ; var. cyiiapifolia Koch. 
Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Sugarska Duliba, Siljevo Brdo, 
Veliki i Mali Stolac : forma erosa Rossi. Debeli Kuk ; forma 
iiircata Rossi. Debeli Kuk ; ( '. alpina Dev. var. regia Milde. 
U Šugarskoj Dulibi kod snježnjače južno Siljevog Brda. C. mon- 
tana Bernh. U Ra minom Koritu i na podnožju Kuka 1205 
u Ra minom Koritu. 

Nephrodium phegoptcris (L.) Prantl. = Phegopteris poly- 
podioides Fee. Na podnožju Kuka 1200 m. u Raminom Koritu. 
— A', drvoptcris (L.) Michx = Phegopteris Drvopteris Fee. U 
Raminom Koritu. — X. Robertianum (Hoffm.) Prantl = Phe- 
gopteris Robertiana Al. Br. Na Sladovači, u Raminom Ko- 
ritu, na podnožju Kuka 1205 m. — A^. Hlix mas (L.) Rich = Aspi- 
dium Fili\- mas Sw. forma typica Luerssen. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Saljev Kuk, A'eliki i Mali Stolac, Siljevo Brdo, 
Pavelić Kuk, Sugarska Duliba, Stružice, Pano*^, Crni Vrh, 
Šarića Duplje, Debeli Kuk, Stružni i Goli Vrh, Palež, Samar 
Kitaibelov. — jV. rigidum (Hoffm.) Desv = Aspidium rigidum ^ Vidi moju radnju : Beitrage zur Keniitniss der Pteridophvteu 
Siid-Kroatiens. Magv. bot. lapok loii. p. 22 — 38. 

2 18 

S\v. forma i^ennanica Mildc. Mali Sadikovac, Ramino Kurito, 
Siljevo Brdo, Šugarska Duliba. Stnižni Vrh ; b) dacdalea 
Rossi. Shidovača ; c) erosa Rossi. Stružni Vrh ; forma meri- 
dionalis Milde. Sladovača, Miljkovića Kriig, Siljevo Brdo, 
Plana, Debeli Kuk, Stružni Vrh ; c) erosa Rossi. Sladovača, 
Miljkovića Krug; var. australis Tenore. Sladovača. ^ — ^V. dila- 
tatum (Hoffm ) Desv. = Aspidium dilatatum Sw. Ramino 
Korito i kod Kuka 1205. 

Polystichum lonchitis (L.) Roth = Aspidium Lonchitis 
Sw. Sladovača, Ramino Korito, Kuk 1205, Pasji Klanac, 
Panos, Debeli Kuk ; forma daedalea Rossi. Kuk u Raminom 
Koritu, Pasji Klanac, Debeli Kuk. — P. /.96rt/ww Presi. Huds. 
= Aspidium lobatum (S\v.) Mett. Sladovača, Mali Sadi- 
kovac, Konjevača, Ramino Korito, Siljevo Brdo, Krivi Kuk, 
Stružice, Panos, Šarića Duplje, Debeli Kuk, Stružni Vrh, Goli 
Vrh, Suha Draga, Samar Kitaibelov. — J^. aculeatum (L.) 
Presi. = Aspidium lobatum b) angulare Metten. Siljevo Brdo, 
Panos. 

Athyrium jilix femina Roth = Nephrodium filix femina 
Strempel var. dentata Doli. Miljkovića Kug ; var. /iss«Vže«s Doli. 
Ramino Korito, Siljevo Brdo, Šugarska Duliba, Panos, Šarića 
Duplje, Palež, Stružni Vrh, Suha Draga ; var. multidentaia 
Doli. Konjevača, Miljkovići. 

Scolopendrium vulgare Sm. Sladovača, Ramino Korito ; 
\'ar. crispa Willd. Debeli Kuk. 

Asplenium viridc Huds. forma typica Luerssen. Ramino 
Korito, Kuk 1205, Pasji Klanac, Plana, Šugarska Duliba, Mali 
Stolac, Šarića Duplje, Debeli Kuk, Stružni Vrh ; forma 
jurcata-hifurcala Rossi. Bus od 25 razvitih listova, medju 
kojima nnade q listova na vršku rašljatih, od tih je jedan na 
vrhu raztrojen ; var. inciso-crenata Milde. Konjevača i Stružni 
Vrh. — ^/. trichomancs L. forma tvpica Luerss. Konjevača, Ra- 
mino Korito, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Pavelić Kuk, Krivi 
Kuk, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Panos, Crni Vrh, 
Šarića Duplje, Debeli Kuk, Palež ; var. auriculata Milde. Plana 
Mali Stolac, Panos ; var. forma erosa Rossi. Plana. — A. lepidutn 
Presi. Dr. Degen ubrao je prvi ovu vrst dne 25. lipnja igo8. u 
Stolačkoj Peći, a ja na istom mjestu dne 14. srpnja 1909. On;* lU 

je tamo rijetka i teško je do nje doći, jer raste na visokom vanj- 
skom svodu špilje medju pukotinama. Ovo je jedino do sada 
autentično stanište za Hrvatsku, jer dosadan je poznato sta- 
nište Hajdova hiža u Gorskom Kotaru Hire u Reviziji Flore 
hrvatske ne ponavlja. Hire (in litt.) ipak ostaje kod svog na- 
lazišta reklamirajuć istodobno sebi prvenstvo. — A. ruta 
murariaL. Siljevo Brdo, Pavclić Kuk, Krivi Kuk, Veliki Stolac, 
Stružice, Palež ; var. Brunfehii Heufler. Šugarska Duliba ; var. 
pseudogermanicum Heufler. Plana, Šarića Duplje ; var. hpto- 
phvllum Walb. Sladovaea, Ramino Korito, Stolačka Peć, Mali 
Stolac, Debeli Kuk ; var. pseudo serpentini Milde. Mali Sadi- 
kovac, Panos, Stružni Vrh, Mali Stolac. 

Ceterach officinaruni Lam. et Db. var. stcnoloba Gsh. Sla- 
dovaea ; forma furcata-hijurcata Rossi. Ovaj zanimivi oblik 
ubrao sam dne 9. srpnja 1896. u guduri na zapadnom obronku 
Sladovače. Bus sastojaše od 38 razvitih listova, medju kojima 
bijaše 11 jednostavno, 2 dvostruko, a i trostruko na vršku 
rašljast ; var. spiralis Degen et Kiimmerle, Sladovača, Sto- 
lačka Peć ; var crenata Moon?. Stolačka Peć. 

Pteridium aqiiilinttm (L.) Kuhn. Debeli Kuk ; forma 
lanuginosa Hook. Stružice, Stružni ^^rh. 

Polypodium vidgare L. a) commune Milde. Sladovača, 
Mali Sadikovac, Ramino Korito, Pasji Klanac, Šugarska Du- 
liba Siljevo Brdo, Panos, Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeli Kuk, 
Stružni VrA ; c) attenuatum Milde forma orenatum Paenitz. 
Debeli Kuk ; g) auritum '.Vilid. forma aurito-comniune Baenitz. 
Sladovača ; k) ftircatum Milde. Mali Stolac. 

Ophioglo-saceae. Botrychium htnaria (L.) S\v. forma 
no-rmalis Roeper. Miljkovića Krug. 

Anthophyta. 

Coniferae Pinus mtcghus Scop. Pavelić Kuk, na Slijevom 
Brdu kod visine 143 1. 

Abies alba Mili. Panos, utrešena medju bukvom. 

Juniperus nana Willd. Sladovača, Mali Sadikovac, Krivi 
Kuk, Pavelić Kuk, Saljev Kuk, Plana, Pasji Klanac. Siljevo 20 

Brdo, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Panos, Debeli 
Kuk, Samar Kitaibelov, Goli i Stružni Vrh. — /. sahina L. 
Sladovača. Mali Sadikovac, Pavelić Kuk, Mali Stolac, Panos. 

Monocotyledoneae 

Gramineae. Phleum nodosuni L. Mali Sadikovac, De- 
bt>li Kuk. 

Agrostis vulgaris Witli. Debeli Kuk. — .i. canina L. Ko- 
nj evača. 

Calamogrostis varia (Schrad.) Host. Shidovača, Krivi Kuk. 

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. = Aira cacspitosa 
L. \ar. varia Wimm. et Grab. Siljevo Brdo. 

Sesleria lenuifolia Schrad. Sladovača, Miljkovića Krug, Pa- 
velić, Krivi i Saljev Kuk. Plana, Siljevo Brdo, Šugarska Du- 
liba, Veliki i Mali Stolac, Panos, Debeli Kuk, Goli i Stiaižni Vrh. 

Koeleria spiendens Presi. Mali Sadikovac ; var. subcaudata 
A. et. G. f< ima colorata Domin. Miljkovića Krug. — K. 
enostachya Panč. = K. carniolica Kerner. Pasji Kuk, Si- 
ljevo Brdo, Miljkovića Krug, Pavelić i Krivi Kuk, Plana, Šu- 
garska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Debeli Kuk, Samar Kitai- 
belov. Goli i Stružni Vrh. 

Melica ciliata L. Mali Sadikovac Konjevača, Stoiačka Peć, 
Krivi Kuk, Panos, Crni Vrh, Šarića, Duplje, Debeli Kuk. 
— M. uniflora Retz. Ramino Korito, Debeli Kuk. — M. nutans 
L. Sladovača, Ramino Korito, Siljevo Brdo, Saljev Kuk. 

Dactj^lis glomerata L. typica, Sladovača, Mali Sadikovac, 
Panos, Crni Vrh ; \'ar. villiflora Borbas. Konjevača, Siljevo 
Brdo, Šarića Duplje, Stružni i (ioli Vrh, Samar Kitaibelov ; 
var. ciliata Peterm. Debeli Kuk. 

Poa alpina L. Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, 
Šugarska Duliba, Veliki Stolac, Crni Vrh, Debeli Kuk ; var. 
subalpina Schur. Samar Kitaibelov. — - P. pmnila Host. Pasji 
Klanac. — P. nemoralis L. Slado\ača, Konjevača, Siljevo 
Brdo. Miljkovića Krug, Saljev Kuk. Veliki i Mali Stolac, 
Panos, Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeli Kuk, (ioli Vrh ; var. 
coarctata Gaud. Krivi Kuk. — P. pratensis L. Pasji Klanac, 
Plana, Stružni Vrh. — P. compressa L. tvpica. Stružni Vrh. Festuca rubra L. Saljev Kuk, Plana, Sugarska Duliba, 
Veliki Stolac, Šarića Duplje ; var. juncea Hackel. Siljevo 
Brdo. — F. nigrescens Lam. Sugarska Duliba, Plana, Samar 
Kitaibelov. — F. pimgens Kit. Siljevo Brdo, Miljkovića 
Krug, Saljev Kuk, Goli i Stružni Vrh, Samar Kitaibelov. — 
F. spectabilis (Hackel) Jan. var. coarctata Hackel. Sladovača, 
Mali Sadikovac, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Pavelić Kuk, 
Veliki Stolac, Panos. — /'. croatica Kerner. Miljkovića 
Krug, Saljev i Krivi Kuk, Sugarska Duliba, Mali Stolac, Crni 
Vrh, Debeli Kuk. 

Bromus hordaceus L. = Br. mollis L. Pavelić Kuk, 
Panos, Šarića Duplje, Debeli Kuk. — B. erectus Huds. var. 
reptans Borbas. Mali Sadikovac, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, 
Krivi Kuk, Plana, Sugarska Duliba, Stružni i Goli Vrh, 
Samar Kitaibelov ; forma glaber Degen. Sladovača, Crni 
Vrh, Samar Kitaibelov ; var. Hackelii Borbas. Sladovača, Mali 
Stolac ; var. racemiferus Borbas. Sladovača, Siljevo Brdo, 
Miljkovića Krug, Miljkovići, Sugarska Duliba, Veliki i Mali 
Stolac, Debeli Kuk ; var. Borbdsii Hackel. Krivi Kuk. 

Agropyrum intermedium (Host) Beauv. var. virescens 
Panč. Mali Sadikovac. 

Cyperaceae. Carex Leersii F. Schultz. Sladovača, Pavelić 
Kuk, Sugarska Duliba, Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeli Kuk. 
Goli Vrh. — C. leporina L. Debeli Kuk, Suha Draga, Tro- 
šeljevac. — C. caryophyllea Latour var. trachyantha Dorner. 
Plana. — C. pallescens L. Kuk 1205 u Raminom Koritu, Veliki 
Stolac. — (\ ornithopoda Willd. Ramino Korito, Kuk 1205, 
Samar Kitaibelov. — (\ mucronata Ali. Siljevo Brdo, Veliki 
Stolac. — C. brachystachys Schrank. Kuk 1205 u Raminom Ko- 
ritu, Sugarska Duliba. — 6". sempervirens Vili. Sladovača, 
Saljev Kuk, Sugarska Duliba, Samar Kitaibelov. — C. silvatica 
Huds. Goli Vrh. 

Juncaceae. Luzula nemorosa (Poli.) E. Mey = L. albida 
DC. Ramino Korito, Sugarska DuHba ; var. cuprina A. et. 
G. Siljevo Brdo. — L. campestns (L.) DC. Sladovača, Ra- 
mino Korito, Kuk 1205, Sugarska Duliba, Veliki Stolac, 
Šarića Duplje, Trošeljevac, Samar Kitaibelov. S2 

Liliaceae. Veratrum ulhion L. b) Lobelianum J^crnli. 
Stolačka Peć. Trošeljevac, Samar Kitaibelov. 

Asphodelus albus Mili. Samar Kitaibelov. 

Anthericum ramosum L. Sladovača, Mali Sadikovac, Si- 
Ijevo Brdo, Miljkovića Krug, Plana, Šugarska Duliba, Samar 
Kitaibelov, Goli Vrh. 

Allium ursinum L. Konjevača, Stružni i Goli Vrh, Samar 
Kitaibelov. — A. globosum Red. = A. saxatile M. B. Milj- 
kovića Krug. Šugarska Duliba. 

Lilium martagon L. var. Cataniae Vis. Pavelić Kuk, Saljev 
Kuk, Panos, Debeli Kuk. — L. carniolicum Bernh. b) Jankae 
A. Kerner. Sladovača, Mali Sadikovac, Siljevo Brdo, Miljkovića 
Krug, Šugarska Duliba, Veliki Stolac, Suha Draga, Samar 
Kitaibelov, Goli i Stružni Vrh ; forma apice furcata = bi- 
flora mihi. Na Samaru Kitaibelovom mnogobrojna, manje na 
Stružnom Vrhu. 

Fritillaria neglecta Pari. U Šugarskoj Dulibi na pećinama 
snježnjače južno Siljevog Brda, već u plodu. 

Tulipa silvestris L. var. Grisebachiana Pant. Goli Vrh, u 
plodu, valjda će ovamo spadati. 

Ornithogalum nmbellatum L. Pasji Klanac. — O. tenui- 
jolium Guss. Miljkovića Krug, Šugarska Duliba, Panos. Crni, 
Stružni i Goli Vrh ; g) bosniacum G. Beck. Sladovača. 

Muscari botrjoides (L.) Lam. et DC. Siljevo Brdo, Stružni 
i Goli Vrh, Samar Kitaibelov. 

Majanthemucn bifolium (L.) Schm. Ramino Korito, Šu- 
garska Duliba, Šarića Duplje, Goli Vrh. 

Poiygonatum verticillatum (L.) AH. Samar Kitaibelov. — 
P. officinale Ali. Ramino Korito, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, 
Panos. — P. muUiflorum (L.) Ali. Šugarska Duliba, Debeli 
Kuk. 

Pariš quadrifolia L. Ramino Korito, Pasji Klanac, Siljevo 
Brdo, Debeli Kuk, Suha Draga ; forma pentaphylla. Debeli 
Kuk, Suha Draga ; forma hexaphylla. Suha Draga. 

IrJdaceae. Crocus neapolitanus (Kern.) Asch. = Cr. vernus 
\Vulf. Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Plana. Šugarska Duliba, 
Siljevo Brdo, Veliki Stolac. 23 

Iris illjrica Tommas. Pavelić Kuk, Siljevo Brdo. — /. 
variegata L. Konjevača, Siljevo Brdo, Goli Vrh. Samar Kitai- 
belov. — /. graminea L. Sladovača, Konjevača, Siljevo Brdo, 
Samar Kitaibelov ; b) latifolia Spach. Sladovača, Samar 
Kitaibclov. 

Orchidaceae. Orchis globosa L. Samar Kitaibelov. — O. 
mascula L. Miljkovića Krug. — (). samhucina L. Siljevo Brdo. 
— O. maculata L. Suha Draga. Samar Kitaibelov. - 

Coeloglossum i>iride (L.) Hartm. var. macrobracteata Schur. 
Kuk 1205 u Kaminom Koritu. 

Gymnadenia conopea (L.) R. Br. Sladovača, Pasji Klanac, 
Siljevo Brdo. Veliki Stolac, Goli Vrh. Samar Kitaibelov. 

Epipactis latifolia (L.) AH. Šugarska Duliba. 

Neottia nidus avis (L.) Rich. Mali Sadikovac. 

CoralloThiza trijida Chatelain. = C. innata R. Br. Goli 
Vrh, rijetka. 

Dicotyledoneae. 

(Prostolatične.) 

Salicaceae. Populus tremnla S. Saljev Kuk. 

Salix glabra Scop. Kuk 1205 u Raminom Koritu. — S. 
capraea L. Sladovača, Miljkovića Krug. Veliki Stolac. — ^S. 
grandifolia Ser, Siljevo Brdo, Plana, Stružni Vrh, Samar 
Kitaibelov ; var. velehitica Borb. Sladovača, Siljevo Brdo, 
Veliki Stolac, Panos, Debeli Kuk. 

Betulaceae. Ostrya carpinifolia Scop. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Miljkovića Krug, Stolačka Peć. Krivi Kuk. 

Coryllus avellana L. Stolačka Peć, Vehki Stolac, Panos, 
Debeli Kuk. 

Fagaceae. Fagus silvatica L. Sladovača, Mali Sadi- 
kovac, Konjevača, Ramino Korito, Siljevo Brdo, Miljkovića 
Krug, Saljev i Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Vehki i Mah 
Stolac, Panos, Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeli Kuk, Šarića 
Piančica, Piskovita Kosica, Goli i Stružni Vrh, Suha Draga, 
Samar Kitaibelov. 

C)uercus lanuginosa (Lam.) Thuill. = Qu. pubescens 
Willd. Miljkovići, Stolačka Peć. 34 

Urticaceae. Urtica dioica L. Pasji Klanac, Stolačka 
Peć, Siljevo Brdo, Šugarska Dnliba, Šarica Duplje, Debeli Kuk. 
St ružni Vrh. 

Santalaceae. Thesium divaricatum Jan. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Miljkovića Krug, Plana, Šugar^ka Duliba, Veliki 
Stolac. — T/l. linophyllnm L. = Th. intermedium Ehrh. 
Samar Kitaibelov. — Th. Parnassi DC. Siljevo Brdo. 

Aristolochiaceae. Asarum europaeuni L. Stružni Vrh. 

Polygonaceae. Kumex angiocarpus Murb. Šarića Duplje, 
Debeli Kuk. - - R. acetosa L. Šarića Duplje, Samar Kitaibelov. 

Chenopodiaceae. Chenopodium bomis Henricus L. Šu- 
garska Duliba. — 67/. album L. ssp. virideum Sm. Miljkovići. 

Caryophyllaceae. Silene vulgaris (Mnch.) Garcke = S. 
inflata Sm. Siljevo Brdo, Trošeljevac. — S. saponarifolia 
Schott. Siljevo Brdo, Šarića Duplje, Goli i Stružni Vrh. Suha 
Draga, Samar Kitaibelov. — .S'. saxifraga W. K. Sladovaća, 
Stolačka Peć, Pavelić Kuk, Krivi i Saljev Kuk, Plana, Pasji 
Klanac, Mali Stolac, Debeli Kuk. — S. mitans L. Crni Vrh. — • 
S. Uvida Willd. Crni Vrh. — S. graminea Vis. Veliki Stolac na 
istočnoj strani kako se silazi k Malom Stolcu samo i komad 
nadjen ! 

Heliosperma quadyijidnm (L.) Rchb. var. eviscosa Koch. 
Pasji Klanac, Miljkovića Krug, Veliki Stolac, Stružni Vrh ; var. 
piloso-viscida Vis. Kuk 1205 u Kaminom Koritu, Šugarska 
Duliba. 

Melandrium album (Mili.) Garcke. Debeli Kuk. 

Drypis Jacqmniana Murb. et Wettst. Saljev Kuk. 

Tunica saxifraga (L.) Scop. Debeli Kuk. 

Dianthus armcria L. Miljkovića Krug. — D. velebiticus Borb. 
Konjevača, Siljevo Brdo, Stružni i Goli Vrh. — D. silvestris 
Wulf = D. inodorus L. Mali Sadikovac. — Đ. nodosus Tsch. 
Mali Sadikovac, Veliki Stolac. — D. bebius Vis. Konjevača. 
Pasji Klanac, Siljevo Brdo et flore roseo, Miljkovića Krug, Pa- 
velić Kuk, Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Veliki i Mali 
Stolac, Panos, Crni Vrh, Goli i Stružni Vrh, Trošeljevac, Sama- 
Kitaibelov. 

Saponaria bellidifolia Smith. Siljevo Brdo veoma rijetka 
našli smo samo 2 komada ! 25 

Stellaria media L. Miljkovića Krug, Stolačka Peć. — S. 
glockidisperma Miirb. vSladovača, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, 
Šugarska Diiliba, Panos, Stružni i Goli Vrh. — S. holostea L. 
Silj evo Brdo, Debeli Kuk, Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov. 

Cerastium tauricum Spr. Šarića Duplje. — C. caespi- 
tosum Gilib = C. vulgatum L. Ramino Korito, Panos, Crni 
Vrh, Šarića Duplje, Debeli Kuk. — C. jontannm Baumg. 
Mali Sadikovac. — ( \ ciliatum W. K. Stružni Vrh, Samar 
Kitaibelov. — C. grandijlorum WK. Sladovača, Konjevača, 
Siljevo Brdo, Pavelić i Krivi Kuk, Veliki Stolac, Debeli Kuk. 
Stružni i Goli Vrh. 

Moenchia mantica (L.) Bartl. Miljkovića Krug. 

Sagina procumbens Z. Sladovača, Miljkovića Krug, De- 
beli Kuk. 

Minuartia linijlora Schinz et Thell ~ Alsine liniflora (L. 
fil.) Hgtschw. Miljko\ića Krug, rijetka. 

Arenaria serpjUijolia L. Sladovača, Siljevo Brdo, Stolačka 
Peć, Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Šugarska Duliba, Mali Stolac. 
Crni Vrh, Debeli Kuk. — A. graciUs W. K. Sladovača, Ko- 
njevača, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Pavelić, 
Krivi i Saljev Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Veliki i Mali 
Stolac, Panos, Debeli Kuk, Goli Vrh, Samar Kitaibelov. 

Moehringia muscosa L. Mali Sadikovac, Konjevača, Pasji 
Klanac, Siljevo Brdo, Saljev Kuk, Šugarska Duliba, Vehki 
i Mali Stolac, Stružice, Pano?., Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeli 
Kuk, Suha Draga, Samar Kitaibelov. — M. irinervia (L.) Clairv. 
Sladovača, Mali Sadikovac, Ramino Korito, Šarića Duplje, 

Scleranthus anmms L. Stolačka Peć, Miljkovića Krug, 
Mali Stolac, Panos, Crni Vrh, Debeli Kuk. 

Ranunculaceae. Paeonia mas Gars. var. pubescens Vis. 
Debeli Kuk. 

Aquilegia Kitaihellii Schott. Miljkovića Krug, Saljev i 
Krivi Kuk, Plana, Pasji Klanac i Pasji Kuk, Veliki i Mali 
Stolac, Panos. — A. Sternhergii Rchb. Mali Sadikovac, Ramino 
Korito, Kuk 1205, Šugarska Duliba, Saljev i DebeH Kuk, 
Samar Kitaibelov. 

Aconitum anthora L. Mali Sadikovac. — .i. croaticum 
Deg. et Gever. U Raminom Koritu i kod Kuka 1205. '26 

Anemoae alpiiiaL. Siljevo Brdo, Veliki Stolac. — A. nemo- 
rosa L. Ramino Korito, Siljevo Brdo, Striižice, Debeli Kuk. 

Clematis ifttegnfolia L. Sladovača, Konjevača. — C. alpina 
(L.) Mili. = Atragene alpina L. Kuk 1205. u Raminom Koritu, 
Siljevo Brdo, Saljev Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Stružice, 
Panos, Debeli Kuk. — C. vitalha L. Miljkovići. 

Ranunculus platanifolius L. Ramino Korito, Siljevo 
Brdo, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Goli Vrh, Suha 
Draga, Samar Kitaibelov. — A', lanuginosus L. Veliki i Mali 
Stolac, Šarića Du[)lie, Stružni Vrh. — A', acer L. Šugarska 
Duliba. — A. tcnuifolius DC. var. velchiticus Degen. Pasji 
Klanac, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Plana, Šu- 
garska Duliba, Veliki Stolac, Panos. 

Thalictrum aqnilegifolium L. Sladovača, Mah Sadikovac, 
Konjevača, Ramino Korito, Miljkovića Krug, Plana, Mali 
Stolac, Debeli Kuk. — 7//. minus L. Sladovača, Miljkovića 
Krug, Plana, Siljevo Brdo, Veliki i Mali Stolac, Samar Kitai- 
belov. 

Berberidaceae. Berberis aetnensis Roem. et Schult. var. 
brachyacantha Borb. na Panosu \eoma rijetka. 

Papaveraceae. Corydalis ochroleuca Koch. Stolačka Peć, 
Pavelić Kuk, Šugarska Duliba, Panos. 

Cruciferae. Biscutella alpestris ^^^ K. Mali Stolac, Goli 
Vrh ; var. hispidissima Koch. Miljkovića Krug, Šugarska Du- 
hba, Plana, Veliki Stolac, Siljevo Brdo. Stnižni Vrh, Samar 
Kitaibelov. 

Iberis carnosa Willd. Miljkovića Krug. 

Aethionema sa.vatile (L.) R. Br. Stolačka Peć, Miljko- 
vića Krug. 

Thlaspi praecox \Vulf. Miljkovića Krug, Pavelić i Krivi 
Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, 
Vehki i Mali Stolac. 

Kernera saxatilis (L.) Rchb. Siljc^•o Brdo, Šugarska Du- 
liba, Plana. 

Peltaria alliacea L. Sladovača, Konje\ača, Ramino Ko- 
rito, Pasji Klanac. Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Pavelić Kuk, 
Krivi i Saljev Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Veliki Stolac, 27 

Stnižice. Panos, Šarira Duplje, Debeli Kuk, Stružni Vrh, 
Samar Kitaibclov. 

Roripa silvestris (L.) Bess. = Nasturtium silvestre R. Br. 
bugarska Duliba. — /\. lippicensis (Wulf.) Rch. = Nastur- 
tium lippicense DC. Sladovača, Mali Sadikovac, Ramino 
Korito, Miljkovića Krug, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac. 

Cardamine impatiens L. Sladovača, Mali Sadikovac, Ra- 
mino Korito, Debeli Kuk. — C. mariiima Portenschl. Stolačka 
Peć. Pavelić Kuk. na oba mjesta veoma rijetka. — Č. ennea- 
phyllos (L.) Cr. = Dentaria enneaphvUa L. Mali Sadikovac, 
Konjevača, Ramino Korito, Siljevo Brdo, Šugarska Duliba, 
Stružice, Panos, Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeh Kuk, Suha 
Draga, Goli Vrh. — C. trifolia L. Šarića Duplje. — C.polyphyUa 
(W. K.) Schulz = Dentaria polyphylla W. K. Ramino Korito, 
Siljevo Brdo, Šugarska Duliba, Panos, Crni Vrh, Šarića 
Duplje, Stružni Vrh, Suha Draga, Samar Kitaibelov. — C. 
hulhifera (L.) Cr. = Dentaria bulbifera L. Ramino Korito, Pasji 
Klanac, Siljevo Brdo, Pavelić Kuk, Šugarska Duliba, Panos, 
Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeli Kuk. 

Lunaria rediviva L. Mali Stolac kod snježnjače. 

Capsela hursa pastoris (L.) Med. Pavelić Kuk ; var. 
integrifolia Schlecht. Miljkovića Krug. 

Arabis turrita L. a) typica Beck. Ramino Korito ; b) 
lasiocarpa Uchtr. Konjevača, Siljevo Brdo. — .i. alpina L. 
Kuk 1205 u Raminom Koritu, Pasji Klanac, Miljkovića Krug. 
— A. hirsuta (L.) Scop. Mali Sadikovac, Konjevača, Siljevo 
Brdo, Stolačka Peć, Miljkovići, Miljkovića Krug, Saljev Kuk, 
Plana, Šugarska Duhba, Veliki i Mah Stolac, Panos, Crni 
A'rh, Šarića Duplje, Debeh Kuk, Stružni i GoK Vrh, Samar 
Kitaibelov ; var. comosa Borb. Sladovača. — ^L sagittata DC. 
Pavelić Kuk. — A. Seopoliana Boiss. = Draba ciliata Scop. 
Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Vehki Stolac, Stružni i Goli Vrh, 
Samar Kitaibelov. — A. muralis Bert. Pavelić Kuk veoma 
rijetka. — A. croatica Schott. Sladovača, Mah Sadikovac, 
Ramino Korito, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, 
Miljkovića Krug, Pavelić Kuk. Krivi i Saljev Kuk, Plana, 
Šugarska Duliba, Mali Stolac, Stružice, Panos, Šarića Duplje. 
Debeli Kuk, Crni Vrh. 26 

Erysinum carniolicum Doli. Sladovača. 

Lesquerella velehitica Degen. Ovu vrst, koja imade svoje- 
srodnike u visokim planinama Sjeverne Amerike, našao je 
prvi dr. Degen u koturinju na sjevernoj i južnoj strani Milj- 
kovića Kruga, zatim na južnoj strani bližnjeg Kuka (Pavelić 
Plana) povrh Lukova i napokon na brežku izmedju oba po- 
menuta brda godine 1907. odnosno 1908., veleć, da je posvuda 
veoma rijetka*. Dne 10. srpnja 1909. ubrao sam ovu biljku 
na južno-istočnoj i sjevero-zapadnoj strani Miljkovića Kruga, 
a slijedeći dan na Plani 1304 do lugarskog stana — novo 
stanište — medju kojima nadjoh na potonjem mjestu i jedan 
primjerak u cvijetu. Posvuda je veoma rijetka, a povrh toga 
teško ju je uočiti, radi bijele boje, koja je posvema slična 
okolini, gdje raste. Dr. Hayek je od ove vrsti stvorio nov rod 
i nazvao ga u čast pronalazača Degenia^. 

Alyssum aljssoides L. = A. calycinum L. Stolačka Peć, 
Panos. 

Crassulaceae. Sedum boloniense Lois. Sladovača, Stolačka 
Peć, Miljkovića Krug, Šugarska Duliba. — S. ochroLencum 
Chaix = S. anopctalum DC. Sladovača, Mali Sadi kovač, Pasji 
Klanac, Stolačka Peć, Miljkovići, Miljkovića Krug, Saljev Kuk, 
Plana, Veliki i Mali Stolac, Panos, Crni Vrh, Debeh Kuk. 

Sempervivum Schlehani Schott. Mali Sadikovac, Siljevo 
Brdo, Miljkovića Krug, Saljev Kuk, Šugarska Duliba, Vehki 
Stolac, Panos, Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov. 

Saxifragaceae. Saxifraga Malji Schott. Sladovača. Mali 
Sadikovac, Ramino Korito, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Milj- 
kovića Krug, Plana, Šugarska DuUba, Vehki i Mali Stolac, 
Stružice, Panos, Debeli Kuk, Goli i Stražni Vrh, Samar Kitai- 
belov. — S. tridactjlites L. Debeli Kuk. — .V. lasiophjlla 
Schott. Sladovača, Konjevača, Ramino Korito, Pasji Klanac, 
Siljevo Brdo, Krivi i Saljev Kuk, Šugarska Duliba, Vehki Stolac, 
Stružice, Panos, Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeli Kuk, Suha 
Draga, Samar Kitaibelov. ^ Dr. Degen Arpad : Lesquerella velebitica n. sp. Magy. bot. lapok. 
Budapcst. Vlll. 1909. p. 3 — 24. 

^ Dr. August von Havek: Die systematische Steilung von Les- 
([uerella velebitica Degen. 0. B. Z. 1910. p. 80 — 93. 29 

Ribes tdpiiiiini L. var. pallidigemmum Simk. Sladovača, 
Mali Sadikovac, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Pavelić i Saljev 
Kuk, Plana. \Vliki i Mali Stolac, Panos, Crni Vrh, Debeli 
Kuk, Samar Kitaibelov. 

Rosaceae, Aruncus silvcster Kostel. Ramino Korito, Šu- 
garska Diiliba, Suha Draga. 

Cotoneaster integerrima Med. forma parvifolia Borb. Sla- 
dovača, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Plana, Šugarska Duliba, 
Veliki Stolac. Panos, Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov. — 
C. tomentosa (Ait.) Lindl. Sladovača, Mali Sadikovac, Milj- 
kovića Krug, Plana, Debeli Kuk. 

Pirus hiraster (L.) Borkh. Suha Draga. 

Sorbus ancuparia L. Mali Sadikovac, Siljevo Brdo, Panos, 
Palež. — S. aria (L.) Cr. Sladovača, Mali Sadikovac, Stolačka 
Peć, Pavelić Kuk, Saljev i Krivi Kuk, Plana, Siljevo Brdo, 
Veliki i Mali Stolac, Panos, Crni Vrh, Debeli Kuk, Palež, 
Goli Vrh.; var. edulis Wenzig. Salje\- Kuk ; \'ar. lanigcra Kern. 
Mah Sadikovac, Krivi Kuk. Panos. — S. austriaca (L.) G. Beck. 
Šugarska Duliba, Pavelić Kuk, Goli Vrh, Samar Kitaibelo\'. 

Amelanchier ovalis Med. = A. vulgaris Mnch. Sladovača, 
Mali Sadikovac, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Pa- 
vehćKuk, Krivi i Saljev Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Veliki i 
Mali Stolac, Panos, Crni Vrh, Stružni i Goli Vrh. 

Crataegus iuouogyiia Jacq. Stolačka Peć, Pavehć Kuk, 
Debeli Kuk. 

Rubus idaeus L. Sladovača, Konjevača, Pasji Klanac, 
Stolačka Peć, Pavehć i Krivi Kuk, Šugarska Duliba, Vehki 
i Mali Stolac, Stružice, Panos, Crni Vrh, Debeli Kuk, Palež. 
Stružni i Goli Vrh. Samar Kitaibelov. — R. saxatilis L. Sla- 
dovača. Pasji Klanac. Siljevo Brdo, Krivi i Saljev Kuk. Šu- 
garska Duliba, Panos. Crni Vrh, Debeh Kuk, Stružni Vrh. 
Samar Kitaibelov. — R. hirtus W. K. Panos. Stružni Vrh. 

Fragaria vesca L. Stolačka Peć, Šugarska Duliba. — F. 
moschata Duch. = Fr. elatior Ehrh. Siljevo Brdo, Debeh 
Kuk, Samar Kitaibelov. 

Potentilla Tommasiniana F. Schultz. Stolačka Peć, Miljko- 
\ića Krug. — P. canescens Bess. var. tjpica G. Beck. forma oltgo- 
donta Th. \Volf. Debeli Kuk. Označio Th. Wolf.- — P. argentea ^0 

L. Miljkovići. — P. pedata Nestl. Mali Sadikovac. Stolačka Peć, 
Miljkovići. — P. australis Kras. Mali Sadikovac. — P. Zimme- 
teri . Borb. Siljevo Brdo, Veliki Stolac. — /-*. Clusiana Jacqu. 
Sladovača, Siljc\() Brdo, Plana, Veliki Stolac, Stružni Vrh. 
Posvuda dosta mnogobrojna. 

Geum urbanum L. Rćimino Korito, Pasji Klanac, Krivi 
1 Saljev Kuk, Šugarska Duliba, Crni Vrh, Šarića Duplje, Palež. 

Dryas octopctala L. Veliki Stolac. 

Filipendula hexapctala Gilib. = Spiraea Filipendula L. 
Sladovača, Mali Sadikovac. 

Alchemilla sitbcrenata Buser. Sladovača, Miljkovići, Šu- 
garska Duliba, Debeli Kuk, Šarića Duplje, Trošeljevac, Samar 
Kitaibelov. — A. Hoppeana (Rchb.) D. T. var. velehitica Borb. 
Kuk 1205 u Kaminom Koritu, Pasji Klanac, Sijevo Brdo kod 
visine 1431. 

Aremoniaagnwo«o?'rfes (L.) Neck. Sladovača, Šarića Duplje, 
Goli Vrh. 

Sanguisorba niuricata (Spach.) Gremli = Potenum polyga- 
mum \V. K. Mali Sadikovac, Stolačka Peć, Mali Stolac, 
Debeli Kuk. 

Rosii ferruginea Vili. U Šugarskoj Dulibi kod Snježnjače 
južno Siljevog Brda. — R. echinocarpa Ripart. Saljev Kuk. 

— R. andegavensis Bast. var. subsystylis Borb. Miljkovići. — 
R. pendulina L. = R. alpina L. Plana. — R. gentilis Sternb, 
Sladovača, Mali Sadikovac, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Sto- 
lačka Peć, Miljkovića Krug, Pavehć Kuk, Krivi i Saljev Kuk, 
Plana, Šugarska Duliba, Veliki Stolac, Stružice, Panos. Crni 
Vrh, Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov ; var. Malvi Kern. 
Siljevo Brdo ; forma adenoneura Borb. Ramino Korito. — R. 
spinosissima L. Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Sladovača, Krivi 
Kuk, Plana, Veliki Stolac, Goli i Stružni Vrh, Samar Kitaibelov. 

— var. spinosa Neibr. Sladovača ; var. megalacantha Borb. Mali 
Sadikovac, Konjevača, Siljevo Brdo, Kri\i Kuk, Plana, Šu- 
garska Duliba. 

Prunus spinosa L. Mali Stolac. -»- P. mahaleb L. Stolačka 
Peć, Veliki Stolac. 

Leguminosae. Genista holopetala Fleischm. Sladovača, 
Pasji Klanac, Miljko\'ića Krug, Pavelić i KriAi Kuk, Plana, 31 

Šugarska Diiliba, Veliki Stolac. — G. sagittalis L. Sladovača, 
Šiigarska Dnliba. — G. sericea Wiilf. Sladovača, Konjeva ča, 
Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Pavelić i Krivi 
Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Stružni i 
Goli Vrh, Samar Kitaibeiov. — G. silvestris Scop. Sladovača, 
Šugarska Duliba. 

Laburnum aipinum (Mili.) Griseb. = Cvtisus alpinus Mili. 
Na podnožju Velikog Stolca kod snježnjače nedaleko lugar- 
skog stana. 

Cytisus hirsutus L. typicus. Siljevo Brdo. 

Trifolium rubens L. Debeli Kuk. — T. alpestre L. Si- 
ljevo Brdo, Plana, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, 
Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibeiov. — T pratense L. var. 
pilosum Henfl. Siljevo Brdo, Šugarska Duliba, Palež, Samar 
Kitaibeiov ; var. nivale Sieber. Siljevo Brdo. — T. montanum L. 
Sladovača, Mali Sadikovac, Miljkovića Krug, Šugarska Duliba, 
Veliki i Mali Stolac, Samar Kitaibeiov. — T. repens L. Pavelić 
Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Šarića Duplje, Debeli Kuk, Palež. 

Anthvllis Jacquim Kerner. Sladovača, Mali Sadikovac, 
Pasji Klanac, Šugarska Duliba, Veliki Stolac; var. atropurpurea 
Vukot. Sladovača, Mali Sadikovac, Konjevača, Silje^•o Brdo, 
Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Veliki i Mali Stolac ; forma flore 
albo mihi. Siljevo Brdo jedan veliki bus u blizini predjašnje 
odlike sa bijelim cvijetom, biljka mnogo veća, visoka, granata. 
Bus ostavio odtrgavši samo 5 — 6 grančica. — ^ J. alpestris Rchb. 
Stružni i Goli Vrh, Trošeljevac, Samar Kitaibeiov. — A. tricolor. 
Vukot. Siljevo Brdo, Plana, Veliki Stolac, Stružni i Goli Vrh. 
— A. illynca G. Beck. Sladovača. 

Dorj'enium gcnnanicum (Gremlv) Rouv. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Konjevača, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Miljko- 
vića Krug, Krivi i Saljev Kuk, Plana, Vehki i Mali Stolac, 
Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibeiov. 

Lotus corniculatus L. var. ciliatus Jord. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Siljevo Brdo, Krivi Kuk, Veliki Stolac, Debeh Kuk, 
Goli Vrh, Samar Kitaibeiov ; var. villosus Thuill. Siljevo Brdo, 
Šugarska Duhba, Goli Vrh, Samar Kitaibeiov. -32 

Oxytropis dinarica Murb. Sladovača, Mali Sadikovac, Pasji 
Klanac, Slij evo Brdo, Miljkovića Krug, Plana, Šugarska Duliba, 
Veliki i Mali Stolac, Stružni Vrh, Samar Kitaibelo\'. 

Coronilla vaginalis Lam. Mali Sadikovac, Miljkovića Krug, 
Plana, Šugarska Duliba, Siljevo Brdo, ^^eliki Stolac, Crni Vrh. 
— C. varia L. Debeli Kuk, Crni Vrh. 

Hippocrepis comosa L. Sladovača, Miljkovića Krug, Kri\i 
Kuk, Plana. Šugarska Duliba, Siljevo Brdo, Veliki i Mali Stolac. 

Vicia dinara Borbas. Krivi Kuk i Plana. Dosele nije bila 
nadjena u Hrvatskoj. — ■ V. villosa Roth. var. glabrescens Koch. 
Sladovača. — V. cracca L. Veliki Stolac, Samar Kitaibelov. 

Lathyrus scpium Scop. Pasji Klanac, Debeli Kuk. — L. 
vernus (L.) Bernh. = Orobus Ncrnus L. Debeli Kuk, Goli Vrh. 

Geraniaceae. Geranium inolle I.. Palež. — G. robertia- 
num L. Ramino Korito, Pasji Klanac. Stolačka Peć, Pavelić 
i Saljev Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Crni Vrh, Šarića Duplje, 
Debeh Kuk. — G. purpur cum Vili. Stolačka Peć, Pavelić Kuk, 
Vehki Stolac, Crni Vrh. — G. macrorrhizum L. Mali Stolac, 
Stružice, Panos. Crni Vrh, Šarića Duplje, Debeh Kuk. — G. 
phacmn L. Stružni Vrh. — G. sanguineum L. Slado\-ača, Mali 
Sadikovac, Konjeva Ča. Miljkovića Krug, Saljev Kuk, Šugarska 
Duliba, Siljevo Brdo, Veliki Stolac, Stružni i Goli Vrh, 
Samar Kitaibelo\'. 

Erodium cicuiariuui (L.) L'Her. Miljkovići. 

Oxalidaceae. Oxalis acetosella L. Ramino Korito, Šugarska 
Duhba, Panos, Šarića Duplje. — O. corniculata L. Mali Sa- 
dikovac, Ramijio Korito. 

Linaceae. Linum iiarboiiensc L. Mali Sadikovac, Mah 
Stolac, Goli Vrh. Šumar Kitaibelov. — L. an gusti folium L. 
Sladovača. — L. alpinum Jacq. Siljevo Brdo, Pa\-e]ić Kuk. 

Kutaceue. Ruta divaricata Ten. Sladovača. Mali Sadikovac, 
Konjevača, Miljkovića Krug, Pavelić Kuk, Kri\i i Saljev 
Kuk. Plana, Mali Stolac, Panos. 

Polygalaceae. Polvgahi ci'oatica Chodat \ar. Rossiana Borb. 
Slad()\ača, Siljevo Brdo, Šugarska Duhba, Vehki Stolac, Panos, 
Samar Kitaibelov. — /\ vulgaris L. floribus coeruleis. Siljevo 
Brdo. — /\ nicaensis Risso var. azurea Pantocsek. Sladovača, 
Stola'~^i<a Peć, Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Šugarska Duhba. a;3 

Euphorbiaceae. Mercurialis perennis L. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Ramino Korito, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Sto- 
lačka Peć, Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Šugarska Duliba, 
Panos, Crni Vrh, Debeli Kuk, Goli Vrh. 

Euphorbia verrucosa L. Sladovača. 

Anacardiaceae. Cotinus coggjgria Scop. Stolačka Peć. 

Aceraceae. Acer monspessulanum L. var. illyricum Jacq. 
Stolačka Peć, Saljev Kuk. — A. pseudoplatanus L. Mali Sa- 
dikovac, Ramino Korito, Stolačka Peć, Veliki Stolac, Šarića 
Duplje, Debeli Kuk, Palež, Samar Kitaibelov ; var. ohtusatum 
DC. Goh Vrh. — A. obtusatum Kit. Sladovača, Mali Sadikovac, 
Ramino Korito (fructibus), Siljevo Brdo, Stolačka Peć (fructibus). 
Veliki Stolac, Panos, Crni Vrh i Debeh Kuk (fructibus). Palež, 
Stružni Vrh. — A. hyrcanum F. M. Stolačka Peć ; var. para- 
doxum Born. Stolačka Peć. — A. platanoides L. Ramino Korito. 
— A. campestre L. Mali Sadikovac, Stolačka Peć. 

Rhamnaceae. Rhamnus saxatilis Jacq. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Krivi i Saljev Kuk, Mali Stolac, Panos, Debeh 
Kuk. — Jih. fallax Boiss. Ramino Korito, Saljev Kuk, Panos, 
Suha Draga, Samar Kitaibelov. 

Malvaceae, Malva moschata L. var. laciniata Vis. Tro- 
šeljevac. 

Gutiferae. Hypericum hirsutum L. Pasji Klanac, Crni 
Vrh i Stružni Vrh. — //. pcrforatum L. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Veliki Stolac, Panos. 
Debeli Kuk. 

Cistaceae. Helianthemum canuni (L.) Baumg. forma dal- 
canicum Janchen. Sladovača, Mah Sadikovac, Siljevo Brdo, 
Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Ve- 
liki i Mali Stolac, Crni i Stružni Vrh. — H. obscurum 
Pers. = H. vulgare Gaertn. Sladovača, Mah Sadikovac, Pasji 
Klanac, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Miljkovića Krug, Pavehć 
Kuk, Kriv) i Saljev Kuk, Plana, Šugarska Duhba, Vehki i Mah 
Stolac, Panos, Crni Vrh, Goh i Stružni Vrh, Trošeljevac, Samar 
Kitaibelov. 

Fumana nudifolia (Lam.) Janchen. = Hehanthemum Fu- 
mana Miller Stolačka Peć. 

3 34 

Violaceae. Viola hiflora L. Miljkovića Krug. — V. ar- 
vensis Murz. Mali Sadikovac, Stolačka Peć. — V. silvestris 
Lam. Siljevo Brdo, Šugarska Duliba, Veliki Stolac, Debeli Kuk. 

Thymelaeaceae. Daphne mezereuni L. Konjevača, Siljevo 
Brdo, Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov. — Đ. alpina L. 
var. petiolaris Kessl. Pavelić i Krivi Kuk, Plana, Debeli Kuk. 

Oenotheraceae. Epilobium montanum L. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Šugarska Duliba, Panos, Šarića Duplje, Debeli Kuk. 

Umbellifereae. Sanicula europaea L. Mali Sadikovac, 
Konjevača, Ramino Korito, Goli Vrh, Suha Draga, Samar 

Kitaibelov. 

Astrantia croatica Tommas. Ramino Korito, Kuk 1205, 
Pasji Kuk, Siljevo Brdo. 

Ervngium amethystinum L. Mali Sadikovac, Stolačka Peć. 

Freyera cvnapioides (Guss.) Griseb. Siljevo Brdo, Miljko- 
vići, Pavelić Kuk. 

Chaerophvllum aureum L. Suha Draga, Samar Kitai- 
belov. 

Anthriscus fumarioides (W. K.) Spr. Sladovača, Siljevo 
Brdo, Debeh Kuk. 

Smyrnium perfoliatum L. Mah Sadikovac, Stolačka Peć, 
Pavelić Kuk, Mah Stolac. 

Physospermum verticillatum (W. K.) Vis. Debeli Kuk, 
GoH Vrh. 

Bupleurum Sihthorpianum Sm. =■■ B. gramineum Vili. 
Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Krivi Kuk, Šugarska Duliba, Veliki 
Stolac, Panos, Goli i Stružni Vrh, Samar Kitaibelov. 

Trinia longipes Borbas. Konjevača, Pasji Klanac, Siljevo 
Brdo, Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, 
Vehki i Mali Stolac, Goli i Stružni Vrh, Samar Kitaibelov. 

Carum carvi L. Mali Sadikovac, Šugarska Duliba, Panos, 
Debeh Kuk. 

Bunium alpinum W. K. Miljkovića Krug, Krivi Kuk. 

Pimpinella alpina Host. = P. alpestris Spr. Sladovača, 
Pasji Klanac, Siljevo Brdo. Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Šu- 
garska Duhba, Veliki i Mali Stolac, Panos, Stružni i Goli Vrh, 
Samar Kitaibelov. 35 

Libanotis nitens Vis. Sladovača, Mali Sadikovac, Ramino 
Korito, Siljevo Brdo, Pavelić Kuk, Plana, Šugarska Duliba- 
Veliki i Mali Stolac, Panos, Stružni Vrh, Samar Kitaibelov. 
— L. pubescens Retz. Miljkovića Krug, Krivi Kuk. 

Athamanta Haynaldi Borb. et Uechtr. Sladovača, Pasji 
Klanac, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Pavelić Kuk, Krivi 
i Saljev Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, 
Panos, Debeli Kuk, Stružni Vrh, Samar Kitaibelov. 

Cnidium silaifolium (Jacq.) Simk. — C. apioides Spr. Slado- 
vača, Mali Sadikovac, Ramino Korito, Stola čka Peć, Miljkovića 
Krug, Pavelić Kuk, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Panos, 
Šarića Duplje, Debeli Kuk, Samar Kitaibelov. 

Ligusticum dinaricum G. Beck. Plana, Samar Kitaibelov. 

Heracleum sihiricum L. Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Plana, 
Šugarska Duliba, Goli Vrh. Suha Draga, Samar Kitaibelov. 

Laserpitium latifolium L. a) glabrum Koch. Siljevo Brdo ; 
b) asperum Koch. Samar Kitaibelov ; — Z. siler L. Siljevo 
Brdo, Goli Vrh. 

Cornaceae. Cornus nms L. Stolačka Peć, Palež. Dicotyledoneae 

(Sulatične). 

Ericaceae. Arctostaphylos uva ursi (L.) Spr. = A. offi- 
cinalis Wimm. et Grab. Sladovača, Mali Sadikovac, Pasji Klanac, 
Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Plana, Šugarska 
Duliba, Veliki i Mali Stolac, Panos, Stružni i Goli Vrh, Samar 
Kitaibelov. 

Vaccinium myrtillusL. Ramino Korito, Siljevo Brdo, Veliki 
Stolac, Panos, Goli Vrh, Samar Kitaibelov ; V. vitis ideae L. 
Siljevo Brdo. 

Calluna vulgaris L. Sladovača. 

Erica carnea L. Sladovača, Siljevo Brdo, Šugarska Duliba, 
Goh Vrh, Samar Kitaibelov. 

Primulaceae. Pritnula Columnae Ten. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Konjevača, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Plana, 
Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Debeh Kuk, Goh Vrh, 
Samar Kitaibelov ; P. Kitaiheliana Schott. Sladovača, Mah 
Sadikovac, Kuk 1205, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Miljkovića 
Krug, Pavelić Kuk, Saljev i Krivi Kuk, Šugarska Duhba, Plana, 
Vehki i Mah Stolac, Panos, Debeh Kuk, Stružni Vrh, Samar 
Kitaibelov. 

Androsace villosa L. Sladovača, Miljkovića Krug, Veliki 
Stolac. 

Anagallis arvensis L. Miljkovići ; A. femina Mili. = A. 
coerulea Schreb. Mah Sadikovac. Oleaceae. Fraxinus ornus L. Mali Sadikovac, Stolačka 
Peć, Pavelić Kuk, Suha Draga. 

Gentianaceae. Gentiana sjmphandra Murb. Sladovača, 
Siljevo Brdo, Pavelić i Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, 
Veliki i Mali Stolac, Panos, Debeli Kuk, Stružni Vrh, Samar 
Kitaibelov ; G. Clusii Perr. et Song. Siljevo Brdo, Miljkovića 
Krug, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Stružni Vrh, Samar 
Kitaibelov ; G. tergestina Beck. Sladovača, Siljevo Brdo, Milj- 
kovića Krug, Plana, Šugarska Duliba, Vehki Stolac, Samar 
Kitaibelov ; G. utriculosa L. Veliki i Mali Stolac. 

Asclepiadaceae. Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. Sla- 
dovača, Mah Sadikovac, Konjevača, Siljevo Brdo, Miljkovića 
Krug, Pavehć Kuk, Saljev i Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, 
Vehki Stolac, Crni Vrh, Stružni i Goh Vrh, Samar Kitaibelov. 
Convolvulaceae. Convolvulus arvensis L. Miljkovići. 
Borraginaceae. Omphalodes verna Much. Sarića Duplje. 
Cynoglossum montanum L. = C. germanicum Jacq. var. 
velebiticum Borb, Veliki Stolac, Panos, Crni i Stružni Vrh ; 
C. creticum Mili = C. pictum Ait. Saljev Kuk ; C. Columnae 
Ten. Stolačka Peć. 

Asperugo procumbens L. Miljkovića Krug. 
Symphytum tuberosum L. Mah Sadikovac, Pasji Klanac, 
Siljevo Brdo, Panos, Šarića Duplje, Goli Vrh, Suha Draga, Samar 
Kitaibelov. 

Myosotis arvensis (L.) Hill. Stolačka Peć ; M. suaveolens 
W. K. Sladovača, Ramino Korito, Miljkovića Krug, Panos, Šarića 
Duplje, Debeli Kuk, Goli Vrh, Suha Draga. 

Lithospermum officinale L. Stolačka Peć, Pavelić Kuk. 
Onosma Javorkae Simk = O. pallidum Boiss. Plana. 
Cerinthe glabra Mili. = C. alpina Kit. var. velebitica Deg. 
Siljevo Brdo, Saljev Kuk, Crni Vrh. 

Verbenaceae. Verbena officinalis L. Šugarska Duliba, 
Samar Kitaibelov. 

Labiatae. Teucrium Arduini L. Stolačka Peć, Saljev i De- 
beli Kuk ; T. chamaedrys L. Mah Sadikovac, Siljevo Brdo, Crni 
Vrh, Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov ; var. illjricum Borb. Lukovo Zugarje, Stolačka Peć, Krivi Kuk ; T. montanum 
L. Stolačka Peć, Pavelić Kuk, Veliki i Mali Stolac, Pancs, 
Debeli Kuk, Stružni i Goli Vrh ; var. supinum Jacq. Sla- 
dovača, Mali Sadikovac, Siljevo Brdo, Krivi i Saljev Kuk, 
Plana, Šugarska Duliba, Crni Vrh, Samar Kitaibelov. 

Marrubium candidissimum L. Stolačka Peć. 

Brunella vulgaris L. Ramino Korito, Šarića Duplje, Palež ; 
B. alba Pallas. Debeli Kuk. 

Melittis albida Guss. Siljevo Brdo. 

Galeopsis ladanum L. Ramino Korito, Miljkovići. 

Lamium orvala L. Siljevo Brdo, Šugarska Duliba, Panos, 
Stružni Vrh, Suha Draga ; L. luteum (Huds.) Krock. = Galeo- 
bdolon luteum Huds. Ramino Korito, Pasji Klanac, Suha Draga, 
Samar Kitaibelov ; L. maculatum L. Pasji Klanac, Stolačka 
Peć, Pavehć Kuk, Saljev i Debeli Kuk. Crni Vrh, Samar Kitai- 
belov. 

Stachys germanica L. Stolačka Peć ; S. suhcrenata Vis. 
Siljevo Brdo ; var. angustifolia Vis. Sladovača, Mah Sadikovac' 
Miljkovića Krug, Saljev Krug, Plana, Mah Stolac, Panos, Goh 
Vrh ; var. eriostachja Kerner. Sladovača, Krivi Kuk, Crni Vrh ; 
S. serotina (Host.) Fritsch = Betonica serotina Host. Mah Sa- 
dikovac, Debeli Kuk ; var. dalmatica Degen. Mali Saidovac ; 
S. veleUtica (Kerner). = Betonica velebitica Kerner. Stolačka 
Peć, Šugarska Duliba, Siljevo Brdo, Goli Vrh, Samar Kitaibelov. 

Salvia glutinosa L. Mali Sadikovac, Stolačka Peć, Panos, 
Debeli Kuk, Palež, Stružni i Goli Vrh, Suha Draga ; S. pratensis 
L. Miljkovići, Debeh Kuk. 

Satureia suhspicata Vis. = S. pygmaea Sieb. Sladovača, Pa- 
vehć Kuk ; S. variegata Host. Sladovača, Mali Sadikovac, 
Stolačk? Peć, Pavehć Kuk, Veliki i MaU Stolac, Crni Vrh, De- 
beli Kuk ; S. vulgaris (L.) Frisch. = Clulinopodium vulgare L. 
Stolačka Peć, Debeli Kuk ; S. acinos (L.) Scheele = Calamnitha, 
Acinos Clairv. Mali Sadikovac, Ramino Korito, Pavehć Kuk- 
Plana, Šugarska Duliba, Veliki Stolac, Crni Vrh, Palež ; 
S. thymifolia Scop. = Calamnitha thymifolia Rih. = Satureia 
rupestris Wulf. Sladovača, Mah Sadikovac, Stolačka Peć, Krivi 
i Saljev Kuk, Šugarska Duhba, Panos, Šarića Duplje, Debeh 
Kuk. Palež ; S. grandiflora (L.) Scheele = Calamnitha grandi- 40 

flora Mnih. Sladovača, Mali Sadikovac, KonjevaČa, Ramino 
Korito, Šiigarska Duliba, Panos, Crni Vrh, Šarića Duplje, 
Debeli Kuk, Palež, Suha Draga, Stružni Vrh ; S. croatica 
(Pers) Briq — Calamnitha croatica Host, Sladovača, Mali Sadi- 
kovac, Miljkovića Krug, Pavelić Kuk, Krivi i Saljev Kuk, 
Plana, Siljevo Brdo, Veliki i Mali Stolac, Panos, Debeli Kuk. 

Origanum vulgare L. var. latebracteatum G. Beck. Mali 
Sadikovac, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Crni Vrh, Šarića Duplje, 
Debeli Kuk, Palež, Stružni Vrh. 

Thynius suhcitratus Schreb. Debeli Kuk ; Th. longicaulis 
Presi. Sladovača ; Th. acicularis W. K. Sladovača, Mali Sadi- 
kovac, KonjevaČa, Pasji Klanac, Stolačka Peć, Miljkovića 
Krug, Pavelić Kuk, Krivi i Saljev Kuk, Plana, Šugarska Duliba, 
Siljevo Brdo, Vehki i Mali Stolac, Panos, Crni Vrh, Samar 
Kitaibelov ; Th. effusus Host. Saljev Kuk ; forma velehitica 
Deg. Šugarska DuHba ; Th. Kerneri Borb. Goli Vrh ; Th, 
balcanus Borb. Sladovača, MaU Sadikovac, Stobčka Peć, Milj- 
kovića Krug, Pavelć i Krivi Kuk, Šugarska Duliba, Siljevo 
Brdo, Veliki i Mali Stolac, Debeh Kuk, Stružni i Goli Vrh, 
Trošeljevac, Samar Kitaibelov. 

Scrophulariaceae. Verbascum thapsus L. Šarića Duplje, 
Debeli Kuk ; V. pulverulenhim Vili = V. floccosum W. K. 
Miljkovići, Crni Vrh, Debeli Kuk ; V. Chaixii Vili. Sladovača, 
Mali Sadikovac, Ramino Korito, Stolačka Peć, Pavelić Kuk, 
Plana, Šugarska Duliba, Debeli Kuk, Palež. 

Cymbalaria muralis G. M. Sch. = Linaria Cvmbalaria Mili. 
Siljevo Brdo, Miljkovići, Saljev i Krivi Kuk, Šugarska Duliba, 
Mali Stolac, Panos, Debeli Kuk. 

Chaenorrhinum litorale (Bernh.) Fritsh = Linaria litorahs 
Bernh. Stolačka Peć, Miljkovići, Pavehć Kuk. 

•^ crophularia nodosa L. Šarića Duplje , S. laciniata W. 
K. Sladovača, Stolačka Peć, Pavelić Kuk, Saljev i Krivi Kuk, 
Plana, Šugarska Duliba, Siljevo Brdo, Veliki i Mah Stolac, Panos, 
Šarića Duplje, Debeli Kuk, Palež, Stružni Vrh ; var. Pantocsekii 
Grišeb. KonjevaČa, Panos. 

\'eronica officinalis L. Sladovača, Ramino Korito, Siljevo 
Brdo, Plana, Šugarska Duliba, Panos, Šarića Duplje ; V. 
Jacquini Baunig. = V. multifida L. Sladovača, KonjevaČa. 41 

Miljkovića Krug, Siljevo Brdo, Mali Stolac, Stružni Vrh ; 
V. spicata L. Sladovača Mali Sadikovac, Pasji Klanac, Siljevo 
Brdo, Pavelić i Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Mali Stolac, 
Goli Vrh, Samar Kataibelov. 

Digitalis ambigua Murr. Stružni Vrh, Palež, Suha Draga, 
Samar Kitđibeov ; forma angustifolia Degen et Lengyel. Samar 
Kitaibelov. 

Euphrasia liburnica Wettst. Miljkovići ; E. salisburgensis 
Funk. var. coerulescens Fa\"r. Šugarska Duliba. 

Alectorolophus subalpinus Streneck. Konjevača. 

Orobanchaceae. Orobanche gracilis; Sm. Goli Vrh ; O, alba 
Steph. Konjevača, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, Miljkovića 
Krug, Saljev Kuk, GoH Vrh, Samar Kitaibelov. 

Globulariaceae. Globularia cordifolia L. Sladovača, Mali 
Sadikovac, Konjevača, Siljevo Brdo, Saljev Kuk, Vehki i Mali 
Stolac, Panos, Debeh Kuk ; G. bellidifolia Ten. Miljkovića 
Krug, Saljev i Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Stružni i 
Goli Vrh, Samar Kitabelov. 

Plantaginaceae. Plantago media L. Sladovača, Ramino 
Korto, Stolačka Peć, Šugarska Duliba, Mah Stolac, Panos, Šarića 
Duplje, Debeli Kuk, Samar Kitaibelov ; P. maior L. Siljevo 
Brdo, Suha Draga ; P. argentea Chaix = Pl. sericea W. K. 
Sladovača, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Šugarska 
Duhba, Veliki Stolac, Samar Kitaibelov ; P. lanceolata L. 
Stolačka Peć, Krivi Kuk, Šugarska Duliba, Siljevo Brdo, Veliki 
i Mah Stolac, Samar Kitaibelov. 

Rubiaceae. Asperula odorata L. Pasji Klanac, Stružni i 
Goli Vrh ; A. longiflora W. K. Sladovača, Mali Sadikovac, 
Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Pavelić Kuk, Saljev 
i Krivi Kuk, Šugarska Duhba, Vehki i Mah Stolac, Debeh Kuk, 
Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov. 

Galium silvaticum L. Ramino Korito ; G. verum L. Mali 
Saidovac, Stolačka Peć, Miljkovići ; G. lucidum Ali. Slado- 
vača, Konjevača, Ramino Korito, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, 
Stolačka Peć, Pavehć Kuk, Saljev i Krivi Kuk, Plana, Šu- 
garska Duhba, Vehki i Mah Stolac, Panos, Crni Vrh, Šarića 
Duplje, Debeli Kuk, Stružni i Goli Vrh, Palež ; G. erectum 42 

Huds. Mali Sadikovac, Saljev Kuk, Debeli Kuk ; G. austria- 
cum Jacq. Samar Kitaibelov. 

Caprifoliaceae. Sambucus racemosa L. Saljev Kuk, Plana ; 
S. nigra L. Stolačka Peć, Šugarska Duliba. 

Viburnum lantana L. Sladovača, Mali Sadikovac, Pasji 
Klanac Siljevo Brdo, Pavelić i Krivi Kuk, Plana, Šugarska Du- 
liba, Veliki i Mali Stolac, Panos, Crni Vrh, Debeli Kuk, Stružni 
Vrh. 

Lonicera xylosteuni L. Sladovača, Konjevača, Ramino 
Korito, Saljev Kuk, Šugarska Duliba, Panos, Šarića Duplje, 
Palež, Suha Draga ; L. alpigena L. Sladovača, Mali Sadikovac, 
Konjevača, Ramino Korito, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Pavelić 
Kuk, Saljev i Krivi Kuk, Veliki i Mai^ Stolac, Panos, Palež, 
Stružni i Goli Vrh, Suha Draga, Samar Kitaibelov ; L. glu- 
tinosa Vis. Sladovača, Stolačka Peć, Pavelić i Saljev Kuk, 
Plana, Panos ; forma sugariensis Degen. Pasji Klanac, Panos ; 
forma velehitica Degen Krivi Kuk. 

Valerianaceae. Valeriana angustifolia Tisch. Sladovača, 
Siljevo Brdo, Pasji Klanac, Stolačka Peć, Miljkovića Krug, 
Šugarska Duliba, Crni Vrh, Trošeljevac, Samar Kitaibelov ; 
V. tripteris L. var. velehitica Degen. Mali Sadikovac, Konjevača, 
Ramino Korito, Stolačka Peć, Pavehć Kuk, Plana, Siljevo Brdo, 
Veliki i Mali Stolac, Panos, Debeli Kuk, Samar Kitaibelov ; 
V. montana L. Vehki i Mali Stolac, Samar Kitaibelov. 

Dipsacaceae Knautia intermedia Pernh. et Wettst. var. 
velehitica Degen et Lengyel. Stružni i Goli Vrh, Samar Kitai- 
belov ; K. purpurea (Vili) Borb. var. dissecta Borb. Sladovača, 
Mali Sadikovac, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Stolačka Peć, 
Miljkovića Krug, Pavelić Kuk, Saljev i Krivi Kuk, Plana, Šugar- 
ska Duhba, Veliki i Mali Stolac, Samar Kitaibelov. 

Scabiosa agrestis W. K. Mali Saidovac. 

Campanuleceae. Campanula linifolia Scop. var. pinifolia 
Uechto. Kuk 1205 u Raminom Koritu, Debeli Kuk ; C. 
Scheuchzeri Vili. Sladovača, Ramino Korito, Pasji Klanac, 
Siljevo Brdo, Saljev Kuk, Šugarska Duhba, Crni Vrh, Debeli 
Kuk, Stružni i Goh Vrh, Samar Kitaibelov ; C. velehitica 
Witas. Sladovača, Pasji Klanac, Krivi i Saljev Kuk, Plana. 
Panos, Stružni Vrh ; C. Waldsteiniana Rom. et Schult. Sla- 4:i 

dovača, Mali Sadikovac, Kuk 1205 u Raminom Koritu, Pasji 
Klanac, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Pavelić i Krivi Kuk, 
Plana, Šugarska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Stružice, Panos, 
Sarića Duplje, Debeli Kuk ; C. fenestrellata Feer. Mali Sadi- 
kovac, Ramino Korito. StolaČka Peć, Pavelić i Saljev Kuk ; 
C- persicifolia L. Sladovača, Crni Vrh, Debeli Kuk ; C. thyr- 
soidea L. Samar Kitaibelov ; C. glomerata L. var. elUptica Kit. 
Mali Sadikovac, Krivi Kuk, Crni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov. 

Phytemma orbiculare L. var. flexuosa R. Schaltz. Slado- 
vača, Mali Sadikovac, Konjevača, Ramino Korito, Pasji Klanac, 
Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, Krivi Kuk, Plana, Šugarska Du- 
liba, Veliki i Mali Stolac, Panos, Stružni i Goli Vrh, Samar Ki- 
taibelov ; Ph. spicatum L. Ramino Korito, Šugarska Duliba, 
Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov ; Ph. comosum L. Ramino 
Korito, Siljevo Brdo, Goli Vrh. 

Edraianthus tennifoUus (W. K.) A. D. C. Sladovača ; 
E. croaticus A. Kern. Sladovača, Konjevača, Pasji Klanac, 
Siljevo Brdo, Pavelić i Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Vehki 
i Mali Stolac, Panos, Goli Vrh i Stružni Vrh ; E. cancinu& 
Schott. Sladovača, Siljevo Brdo, Krivi Kuk. Prelazi izmedju E. 
croaticus i E. caricinus. Miljkovića Krug, Šugarska Duliba, Stružni 
Vrh ; E. Kitaibelii DC. Sladovača. 

E. Janchen^) svrst^-a sve tri posljednje vrsti u jednu pod 
imenom E. JS^SeSte(L.) DC. 

Compositae. Adenostyles alliariae (Gou.) Kern. Stružni 
Vrh ; A. australis (Ten.) Nym = A. stenotricha Borb. Siljevo 
Brdo, Šugarska Duliba, VeUki Stolac, Goli Vrh, Suha Draga. 

Solidago alpestris W. K. Sladovača, Pasji Klanac, Saljev 
Kuk, Panos. 

Aster hellidiastrum (L.) Scop. = Bellidiastrum Michelii 
Cass. Suha Draga, Samar Kitaibelov ; A. aipinus L. Šugarska 
Duliba pojedince. Veliki i Mali Stolac mnogobrojno. 

Erigeron acer L. Panos, Šarića Duplje, Debeli Kuk. 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. = Gnaphalium dioicum 
Gaertn. Sladovača, Konjevača, Šugarska Duhba, Veliki i Mali 
Stolac, Panos, Trošeljevac. 

^) E. Janchen : Die Edraianthus Arten der Balkanlander. 
Mittheil. des naturn. Vereines. Wien, VIII. p. i — 40. 44 

Gnaphalium silvaticum L. Sladovača, Stružni Vrh. 

Inula ensifolia L. Sladovača, Mali Sadikovac, Siljevo 
Brdo, Pavelić i Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Velki i Mali 
Stolac, Stružni Vrh ; I. hirta L. Sladovača, Mali Sadikovac, 
Stolačka Peć, Miljkovića Krug, Pavehć Kuk, Saljev i Krivi Kuk, 
Plana, Šugarska Duliba, Siljevo Brdo, Veliki i Mali Stolac, 
Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov ; var. rotundijolia Beck 
Siljevo Brdo, Plana ; I. oculus Christi L. Crni Vrh. 

Buphthalmum salicifolium L. Sladovača, Siljevo Brdo, Krivi 
Kuk, Šugarska Duliba. Panos, Debeli Kuk, Stružni Vrh, Samar 
KitaibeloN'. 

Anthemis arvensis L. Miljkovići. 

Achillea clavenae L. Sladovača, Konjevača, Pasji Kuk 
i Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Kuk 1205 m. u Kaminom Koritu, 
Miljkovića Krug, Pavelić Kuk, Saljev i Krivi Kuk, Plana, Šu- 
garska Duliba, Veliki i Mali Stolac, Panos, Stružni i Goli Vrh, 
Samar Kitaibelov. G. Beck zove ju Ptarmica Visianii kako 
nam reče Dr. Degen, jer se od tipičke vrsti ponešto razlikuje ; 
A. virescens (Fenzl) Heimere = A. odorata L. Sladovača, Milj- 
kovići, Panos, Debeli Kuk ; A. collina Becker. Crni Vrh, Debeli 
Kuk, Palež, Trošeljevac ; var. rosea Koch. Debeli Kuk ; A. 
millefolium L. Mali Sadikovac, Miljkovića Krug, Mali Stolac. 

Chrysanthemum montanum L. Leucanthemum montanum 
DC. Plana, Veliki Stolac, Stružni i Gol' Vrh, Samar Kitaibelov ; 
Ch. Visianii Deg = Leucanthemum montanum DC. var. laci- 
■niatiuin Vis. Sladovača, Mali Sadikovac. Pasji Klanac, Siljevo 
Brdo, Stolačka Peć, Miljkovića Krug, Pavelić i Krivi Kuk, 
Plana, Šugarska Duliba, Panos ; Ch. corymbosiini L. Pyrethrum 
corymbo5i m W. Sladovača, Mali Sadikovac, Saljev Kuk, Plana, 
PauoS, Crni Vrh, Sarića Duplje, DebeH Kuk, Stružnii Goli \Yh, 
Trošeljevac, Samar Kitaibel()\-. 

Tussilago far far a L. Debeli Kuk. 

Homogj^ne silvestris (Scop.) Cass. U Kaminom Koritu, Kuk 
1205 m, Siljevo Brdo. 

Senecio alpester (Hoppe) DC. var. ovirensis Koch Pasji 
Klanac, Saljev Kuk, Panos, DebeU Kuk ; S. rupestris W. K. = 
S. Nebrodensis L. Pasji Klanac, Panos, Crni Vrh, Debeli Kuk ; 
S. cacaliaster Lam. = S. croaticus Kii. Siljevo Brdo, Saljev 4r> 

Kuk, Panos, Šarića Duplje, Samar Kitaibelov ; S. Fuchsi 
Gmel. Saljev Kuk, Panos, Šarića Duplje, Debeli Kuk, Goli Vrh 
Suha Draga ; S. doronicum L. Sladovača, Siljevo Brdo, Miljko- 
vića Krug, Saljev i Krivi Kuk, Šugarska Duliba, Veliki i Mali 
Stolac, Debeli Kuk, Stružni i Goli Vrh, Samar Kitaibelov. 

Echinops ruthenicus M- B. = E. Ritro L. Stolačka Peć, 
Pavelić Kuk, pojedince. 

Carlina siniple^ W. K. Sladovača, Debeli Kuk. 

Carduus encheleus Aschers. forma velebiiicus Borb. Saljevi 
Krivi Kuk, Panos, Crni Vrh, Debeli Kuk ; C. carduelis (L.) Gren. 
var. alpestris W. K. Debeli Kuk, Samar Kitaibelov. 

Cirsium erisithales (L.) Scop. Samar Kitaibelov ; C. erioP- 
horum (L.) Scop Palež, Trošeljevac, Samar Kitaibelov. 

Centaurea jacea L. Mali Sadikovac ; C. hracteata Scop. 
Stružni Vrh; C. variegata Lam. Sladovača, Mali Sadikovac, 
Konjevača, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Miljkovića Krug, 
Pavelić i Krivi Kuk, Plana, Šugarska Duliba, Veliki i Mali 
Stolac, Debeli Kuk, Stružni i Goli Vrh, Trošeljevac, Samar Kitai- 
belov ; — var. adscendens Bartl = C. floccosa Schloss. et. Vukot. 
Sladovača ; — var. sinuata Vis. Stružni Vrh ; — var. stricta 
W. K. = C. seusana Chaix. Trošeljevac ; C. Fritschii Hayek. 
Sladovača. 

Hypochoeris illyrica Maly. Stružni Vrh, Sama Kitaibelov. 

Leontodon autumnalis L. Siljevo Brdo, Debeli Kuk ; 
L. danubialis Jacq. = L. hastilis L- Pasji Klanac, Siljevo Brdo, 
Šugarska Duliba, Veliki Stolac, Debeli Kuk, GoK Vrh, Samar 
Kitaibelov ; L. hisPidus L. Pasji Klanac, VeHki Stojac, Debeli 
Kuk ; L. crispus Vili = L. saxatihs Rehb. Stojačka Peć. 

Picris laciniata Schk = P. hispidissima Bartl. Stolačka Peć. 
Taraxacum officinale Web. Miljkovića Krug, Miljkovići, Ša- 
rića Duplje. 

Lactuca muralis (L.) Fres. Sladovača, Mali Sadikovac, 
Konjevača, Ramino Korito, Pasji Klanac, Siljevo Brdo, Sto- 
lačka Peć, Šugarska Duliba, Veliki i Mah Stolac, Striižice, Panos, 
Crni Vrh, Šarića Duplje. 

Crepis alpestris (Jacq). Tausch. Siljevo Brdo. 
Prenanthes purpur ea L. Mali Sadikovac, Konjevača, 
Ramino Korito, Siljevo Brdo, Krivi Kuk, Šugarska Duliba, -Iti 

Stnižice, Panos, Crni Vrh, Šarića Duplje, Goli Vrh, Samar 
Kitaibelov. 

Hieracium Hoppeanum Schult. Ssp. leucocephalum 
Vukot. Saljev Kuk, Crni Vrh ; H. fUosella L. Ssp. angustius 
N. P. a) genuiimm 3. epilosum N. P. Crni Vrh, Debeli Kuk ; 

— Ssp. subcaulescens N. P. b) minoriceps N. P. r) acutissifnum 
E canicePs N. P. Miljkovića Krug ; — Ssp. vulgare Tausch '■.) 
stibvulgare 2. exstriatum N. P. Mali Stolac; H.aimcula Lam. 
ct DC. Ssp. melainelema N. P. Pasji Kjanac ; H. cyfnosum 
L. Ssp. gnaphalophorum N. P. Miljkovića Krug, Stružni i GoH 
Vrh, Trošeljevac, Samar Kitaibelov ; H. canum N. P. Ssp. 
gracile Tausch. var. subobcruriceps Rossi et Zahn. Miljkovića 
Krug ; H. Banhini Schult. Ssp. er\ihrophylliitn Vukot. Milj- 
kovića Krug ; — Ssp. effusum N. P. Saljev Kuk, Panos, Debeli 
Kuk ; — I. nornuile Crni Vrh, var. glandulosius Zahn Debeli Kuk ; 

— Ssp. marginale N. P. Sladovača ; — Ssp. suhstoloniferum N. 
P. Ramino Korito ; — Ssp. thaumasium N. P. Pasji Klanac ; 
H. hrachtiatum Bertol. Ssp. cpitultuni N. P. i. angustifolium 
N. P. Debeli Kuk ; H. hupleuroides Gmel. Ssp. Schenkn 
Griseb. a) genumum i. norniale N. P. Krivi Kuk, Plana, Šu- 
garska Duliba, Siljevo Brdo ; H. villosum L. Ssp. villosuni 
N. P. forma ca/vescens b) angustius N. P. Pasji Klanac ; Sp. 
villosissitiium Naeg. forma stetiohasis N. P. Sladovača ; H. 
■villosicePs N. P. Ssp. villosiceps i. normale N. P. Sladovača . 

— 3. tubulosum Zahn. Vehki Stolac ; — Ssp. viUosifolium N. P; 
Siljevo Brdo, Plana ; — forma tubulosum Degen et Zahn. Si- 
ljevo Brdo, Šugarska Duliba, Stružni Vrh, Samar Kitaibelov ; 
H. silvaticum L. Ssp. bifidifornie Zahn. Saljev Kuk, Samar 
Kitaibelov ; — Ssp. semisilvaticum Zahn. forma pilifo/ium 
Zahn. Šugai-ska Duliba ; — Ssp. gentile Jord. var. oligocephalum 
Degen et Zahn. Plana ; — Ssp. circumstellatum Zahn. Debeli 
Kuk ; H. bifidum Kit. Ssp. bifidum Kit. Sladovača, Ramino 
Korito, Siljevo Brdo, Pavelić i Krivi Kuk, Šugarska Duliba, De- 
beli Kuk ; — Ssp. caesiiflorum Almg. Konjevača, Pasji Klanac, 
Šugarska Duliba, Plana, Mali Stolac, Panos, Samar Kitaibelov ; 

— Ssp. Pseudopraecox Zahn. Miljkovića Krug, Veliki Stolac ; 

— Ssp. incisifolium Zahn. Siljevo Brdo, Stružni Vrh, Samar 
Kitaibelov ; — Ssp. auroluteum Degen et Zahn. Mali Sadikovac, 47 

Mali Stolac, Samar Kitaibelov ; — Ssp. cardiobasis Zahn. Panos; 
H. incisiim Hoppe, Ssp. tephrochlorum Zahn. Siljevo Brdo, 
Šugarska Duliba ; H. psammogenes Zahn. Ssp. psammogenes 
Zahn. Pasji Klanac, Plana ; — Ssp. monobrachion Degen et 
Zahn. Sladovača, Stolačka Peć, Miljkovića Krug, Pavehć i Krivi 
Kuk, Šugarska Duhba, Siljevo Brdo, Veliki Stolac, Stružni Vrh, 
Samar Kitaibelov ; H. Waldsteinn Tausch. Ssp. lantfoliuni 
N. P. Siljevo Brdo, Veliki Stolac, Crni Vrh ; H. humile Jacq. 
Ssp. šaraj evense G. Beck, Konjevača, Saljev Kuk, Plana, Panos; 
H. stupposum Rehb. fil. Ssp. stupposum N. P. forma calvicaule 
N. P. Mali Sadikovac ; — Ssp. nivisguamum Degen et Zahn. 
Krivi Kuk, Panos ; H. purpurascent pes Rossi et Zahn = 
nivisguamum — hifidum; Miljkovića Krug, PaveHć Krug, Plana, 
Veliki Stolac ; H. retyezatense Degen et Zahn. Suha Draga, 
Samar Kitaibelov. Bolanicat Garden Library QK329.R615 gen 

Rossi, Ljudevit/U sugarskoi dulibi. pril 3 5185 00110 6291